POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ - 2013. MÁRCIUS 18.

 

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt két évben olyan törvények jelentek meg, amelyek lényegesen befolyásolják a települések eddig megszokott életét. E törvényekben nem mindig egyértelműek a célok és következmények, ezért a települések képviselő testületeinél bizonyos kérdésekben kétségek merülnek fel. Ezek áttekintésére több írott oldalra volna szükség, de a lakosságot leginkább foglalkoztató két témáról tényszerűen informálom Önöket.

I. Az iskolák állami kézbe vétele:

A 3000 fő alatti településektől 2013. január 1-től az állam átvette az iskolák fenntartását és működtetését. Azon 3000 fő alatti települések, amelyek saját bevételeikből bírták és vállalták a működtetést visszaigényelhették. (Leegyszerűsítve, a víz, gáz, áramdíjat fizetheti az önkormányzat.) Gyöngyöstarján esetében évi 12-18 millió Ft-ba került volna az iskola működtetése. Mivel az állam elvette a súlyadó 60 %-át 9,9 millió Ft-ot, és egyéb támogatás elvonás címen 32,8 millió Ft-ot, alapból forráshiányossá vált az önkormányzat. Ezt a bevételt kizárólag nagyon jelentős adókivetéssel lehetett volna biztosítani. Ismerve a lakosság teherbíró képességét, ez nem vállalható. Sajnos többen félre értelmezték ezt a "lehetőséget" és az iskola megmentését látták a működtetés felvállalásában. Erről szó sem volt, sőt az Oktatási Minisztériumból azt a választ kaptam, hogy az iskola működtetésének felvállalása nem befolyásolja az iskola fenntartását. Természetesen újabb törvények bármikor mindent átírhatnak.

II. Közös hivatal létrehozása:

A 2000 fő alatti települések önálló hivatallal 2013. január 1-től nem rendelkezhetnek, vagy egy 2000 fő feletti település hivatalához kell csatlakoznia, vagy 2-7 kisebb településnek kell összeállni a 2000 főt meghaladó lakossági létszámig. A 2000 fő feletti település nem tagadhatja meg a kisebb, közvetlenül határos település hivatali csatlakozási kérelmét. A Gyöngyöstarjáni hivatal kitűnő munkája, a település rendezettsége, a lakosság kedvessége és   nem utolsó sorban a képviselő testület kiegyensúlyozottsága vonzó a környékbeli településeknek. Mondhatni a munkánk elismerése, hogy két csatlakozni kényszerülő település, Szücsi és Gyöngyösoroszi bennünket választott a közös hivatal központjául. (Gyöngyöstarján lakosság száma 2493 fő, Gyöngyösoroszié 1524 fő, Szűcsi 1628 fő.)

Mit is jelent a közös hivatal? Leegyszerűsítve a hivatali munka közös feladatmegosztással történik. Egy jegyző látja el a közös hivatal irányítását, a többi megállapodás kérdése. Egyértelműen a hivatali dolgozóknak jelent többletmunkát, mert kisebb létszámot támogat az állam közös hivatal esetén.

Mi a cél? Amennyiben kialakításra kerül a közös hivatal, az ügyfélforgalom semmilyen módon ne terhelje a szomszédos települést. A település lakossága ne vegye észre a változást. Tehát két település közös adminisztrációs tevékenysége változatlan ügyfélfogadási renddel.

 

A közös hivatal kialakításával kapcsolatos intézkedéseim és események:

- Első lépésként 2012. 10. 03-án felkerestem a Heves Megyei Kormány Hivatal vezetőit és közöltem a jelenlévőkkel az aggodalmaimat. A közös hivatal létrehozása Gyöngyöstarjánt anyagi hátránnyal érinti, vagy a Gyöngyöstarjáni hivatali munka megnövekszik, amely a nálunk megszokott minőségi munka rovására mehet. Ennek okán kijelentettem, hogy Gyöngyöstarján hivatala önálló szeretne maradni. Közölték, hogy megértették az aggodalmaimat, de a törvényt nem lehet kikerülni. Elmondták, hogy egy személyben Horváth László Kormánymegbízott dönt a kérdésben.

A közös hivatal ügye 2012. 11. 8.-i testületi ülésen került megtárgyalásra:

Kivonat Gyöngyöstarján 2012. november 8-i üléséről.

" I. Napirend: Közös hivatal létrehozása

(előterjesztés írásban csatolva)

Nagy Károly:

A 2012. október 18-i testületi ülésen már bejelentette Gyöngyösoroszi Polgármesteri Hivatal csatlakozási kérelmét, szándékát. 2012. november 2-án Berta István Szűcsi polgármestere kereste meg, szintén a csatlakozási szándékuk egyeztetése ügyében. Mindkét település 2000 fő alatti lakosságszámú, így a jelenlegi törvények értelmében 2013. január 1-ével önálló hivatalt nem működtethetnek. A két Önkormányzat, a jelenlegi jogszabályok értelmében egymással nem társulhatnak, mivel közigazgatásilag nem határosak.

Személyes véleménye, hogy Gyöngyöstarján jelenleg nincs kényszerhelyzetben a közös hivatalok létrehozásában. Úgy gondolja azonban, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az eddigi átalakítási folyamatokat.

Gyöngyöstarján érdeke az, hogy ne kényszerből, hanem megfontoltan, elsősorban a község érdekeit figyelembe véve, a törvényeket betartva döntsön a Képviselő-testület. Gyöngyöstarján Képviselő-testületének megadatott, hogy válasszon. Mondhat igent és mondhat nemet is.

Számba kell venni, mi történik, ha a Képviselő-testület nemet mond?

Szűcsi vonatkozásában nem történik semmi különös, mivel a két község nem határos egymással, tehát Szűcsi kérelmét nem köteles Gyöngyöstarján elfogadni. (Legfeljebb egy, évek óta fejlődő, jó kapcsolat romolhat meg egy kissé.)

Gyöngyösoroszival kapcsolatban már más a helyzet. A hatályban lévő jogszabályban foglaltak alapján Gyöngyöstarján köteles elfogadni a csatlakozási kérelmet. Amennyiben a Képviselő-testület úgy döntene, hogy nem fogadja el Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét, a Heves Megyei Kormányhivatal fogja kijelölni azt a települést, amelynek el kell fogadnia Gyöngyösoroszit. Ebben az esetben két település jöhet számításba, Gyöngyössolymos és Gyöngyöstarján, hiszen ezzel a két községgel határos Gyöngyösoroszi. Abban az esetben, ha a Kormányhivatal Gyöngyöstarjánt jelöli ki, sokkal kisebb az esélye az Önkormányzatnak, - minden szempontból - kedvező megállapodás megkötésére.

Úgy gondolja, senkinek sem érdeke, hogy nemet mondjanak a közös hivatal létrehozásának.

El kell gondolkodni azon is, mi történik, ha igent mond a Képviselő-testület Gyöngyösoroszi kérelmének?

Természetesen a cél az, mindkét településnél, hogy az ügyfélforgalom ne kerüljön át Gyöngyöstarjánba. Ezt szem előtt tartva a megállapodást úgy kell elkészíteni, hogy ez ne legyen probléma.

Mindenképpen beszélni kell a közös hivatal hátrányairól is, amely elsősorban a hivatali dolgozóknál jelentkezhet, jelentős többletmunkával, de megfelelő munkakör átszervezéssel, - amely a jegyző feladata,- kezelni lehet. Az érintett három község érdeke, hogy csak a kötelező pénzügyi adminisztrációval terheljék a gyöngyöstarjáni hivatalt. 

További hátrányok abban az esetben jelentkeznének, ha a megállapodás nem megfelelően kerülne megkötésre. Természetesen a megállapodás elfogadása mind három Önkormányzat Képviselő-testületi döntését igényli. Ennek összeállítását a hivatalok jegyzői és polgármesterei közösen végzik.

Meg kell említeni azt is, hogy Gyöngyöstarjánnak milyen előnye származna a közös hivatal létrehozásából.

Ismerve a Kormányzat első szándékát, amikor is 3000 főnél húzta meg a hivatalok bezárását, elképzelhető, hogy később tovább emeli a lakosságszám határt. A közös hivatal létrehozásával már 5645 fő lakosságot alkotnának. (Gyöngyöstarján: 2493 fő, Gyöngyösoroszi: 1524 fő, Szűcsi:1628 fő) 

Nem utolsó sorban kell megemlíteni, hogy a közös hivatal létrehozásával Gyöngyöstarján hivatala jelentős erőt képviselne a járásban.

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a közös hivatal létrehozását, akkor a határozatban feltétlenül szerepeltetni kell: Gyöngyöstarján Önkormányzata, Gyöngyösoroszi és Szűcsi községgel 2013. január 1-i megalakulással közös hivatal létrehozásához hozzájárul azzal a feltétellel, hogy az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, Gyöngyöstarján Önkormányzatát az önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti a közös hivatal létrehozásával.

Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket. "

 

Kivonat a döntésről:

" Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 84/2012. (XI. 8.) számú határozata a közös önkormányzati hivatal előkészítéséről

 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megtárgyalta a közös hivatal kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület elfogadja Gyöngyösoroszi és Szűcsi Község Önkormányzatának kezdeményezését a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Károly polgármestert a hivatal létrehozásával kapcsolatos tervező, döntés-előkészítő feladatok koordinálására.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásban rögzíteni kell: Gyöngyöstarján Község Önkormányzatát az önálló hivatal működtetéséhez képest anyagi hátrány nem érheti a közös önkormányzati hivatal létrehozásával.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzatok közötti megállapodás tervezetének előkészítésére.

Felelős:         megjelöltek szerint

Határidő:     2012. november 22. "

 

- 2012. 11. 19.-én hétfőn tartott falugyűlésen tájékoztattam az ott megjelent lakosokat a közös hivatal létrehozásának addigi fejleményeiről. Ezen a fórumon nem hangzott el a témával kapcsolatos ellenvélemény, vagy kritika.

- Az egyeztetések során kiderült, hogy nem teljesülhet a Gyöngyöstarjáni képviselőtestület kikötése ezért  2012. 12. 06-án felkerestem Horváth László Urat, akinek szintén elmondtam az aggodalmaimat és nyilatkozatot tettem Gyöngyöstarján önállósága mellett. A  kormánymegbízott kijelentette, hogy ismeri az esetet, de nem tudott megnyugtató választ adni, mindössze annyit ajánlott, hogy próbáljunk megegyezni a településekkel.

- Többször egyeztettem Balázs József Országgyűlési képviselőnkkel is, de Ő sem tudott megoldást a kérdésre.

- Mivel a felhatalmazott három polgármesternek és a jegyzőknek nem sikerült megállapodni a Gyöngyöstarján által szabott feltételeknek megfelelő  közös hivatal létrehozásáról, Gyöngyöstarján képviselőtestülete 2013. 02. 07-én tartott testületi ülésén Gyöngyösoroszi csatlakozási kérelmét elutasította.  

Gyöngyöstarján Képviselő- testülete kérte Horváth László kormánymegbízott urat, hogy járuljon hozzá a közös hivatal létrehozásának megtagadásához.

- A 2013. 02. 21-i válaszban Horváth László Úr megtagadta kérésünk teljesítését.

- Végül 2013. 02. 28-án újra felkerestem Horváth László Urat, akivel közöltem, hogy a Képviselő-testülettel együtt a lakosság sem támogatja a közös hivatal kialakítását, és további ellenállás várható. Kijelentette, hogy e konkrét esetben két választási lehetőség lenne, az egyik Gyöngyössolymossal alakítana közös hivatalt Gyöngyösoroszi, a másik Gyöngyöstarjánnal alakítana közös hivatalt . Mivel Gyöngyössolymos már eleget tett törvényi kötelezettségének (Mátraszentimrét fogadta), így maradt Gyöngyöstarján. 

- A 2013 03.07.-i Testületi Ülésen ismételten téma volt a közös hivatal ügye, igaz csak tájékoztatási céllal számoltam be a fejleményekről, ahol nagy örömömre jelentős számú Gyöngyöstarjáni lakos is megjelent és elmondta a véleményét.

Erre a testületi ülésre sikerült meghívni Balázs József Országgyűlési képviselőnket, és Gyöngyösoroszi polgármester asszonyát.

Velük együtt közösen próbáltunk válaszolni a felmerült kifogásokra, lakossági észrevételekre, kérdésekre, reményeink szerint sikerrel. Azt tapasztaltuk, hogy a jelen lévők többsége megértette a kialakult helyzetet.

 

Tisztelt Lakosság!

Bár az önállóság az elsődleges cél, de a törvények ránk is vonatkoznak. A mi feladatunk a lehető legkedvezőbb pozíciót kiharcolni a törvények adta lehetőségeken belül. A változtatások többsége az emberekben ellenérzést vált ki, amit csak jó információ áramlással lehet kezelni. Sajnos jó információt csak akkor lehet adni, ha mi is jó információ birtokában vagyunk.

Tisztelt Gyöngyöstarjániak!

Nem hiszem, hogy bárkinek is közülünk érdekében állna Gyöngyöstarjánt, Gyöngyöspatához hasonló módon átgondolatlan megnyilvánulásokkal a média figyelmébe terelni. Gyöngyöstarjánról mindig úgy beszéltek, hogy a nyugalom és a béke szigete. Ne engedjük, hogy "túlfűtött", félre informált emberek ezt megváltoztassák.

A 2013-as költségvetésünk az új finanszírozási rendszernek köszönhetően rendkívül forráshiányos, ezért bőven van hová fordítani meglévő energiánkat. Szorítok a kormánynak, hogy a jelenlegi átalakítások elvonások, rövid időn belül eredményt hozzanak mindegyikünk számára.

 

Köszönettel:

Nagy Károly polgármester

 

Horváth László Kormánymegbízott határozata a közös hivatalról szóló kijelölésről letölthető itt.

lap tetejére