Tájékoztató címképzésről (Lógiszögi dűlő 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Természetben biztosított téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy téli rezsicsökkentésre háztartásonként egy igénybejelentést tehetnek, akik korábban a földgázfogyasztók részére biztosított 12 000 forintos juttatásban nem részesültek, erről büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak és fűtésüket tűzifával vagy szénnel vagy PB-gázzal vagy fűtőolajjal vagy pellettel/brikettel oldják meg.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A bejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

Bejelentőlap a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) átvehető.

Az igényelt tüzelőanyagot az Önkormányzat nem szállítja házhoz, hanem azt az igénybejelentő részére kiállított igazoláson feltüntetett kereskedőnél lehet majd átvenni.

Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Étkeztetés: változtak a feltételek és a térítési díjak

2018. szeptember 1-jétől az Önkormányzat a következő étkezési térítési díjakat állapította meg:

Gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés esetén:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj
Óvodai gyermekellátás
400 Ft
Családi bölcsőde
410 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
360 Ft
Iskolai napközi ellátás
600 Ft
Alkalmazottak ebéd
500 Ft
Vendég ebéd
950 Ft

A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
kiszállítás nélkül
kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg
225 Ft
375 Ft
180 %-a és 300 %-a közötti
385 Ft
535 Ft
300 %-a és 400 %-a közötti
495 Ft
645 Ft
400 %-a feletti
660 Ft
810 Ft

Szociális étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:
a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig (az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be),

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

Egyéb esetben az ellátás nem mondható le.

További változás, hogy ezentúl valamennyi típusú étkeztetés térítési díját átutalással Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 62000026-11030630 számú számlájára a számla sorszámának feltüntetésével vagy a számlához csatolt beszedési megbízással lehet megfizetni, a készpénzes térítési díj fizetés megszűnt.
Gyöngyöstarján, 2018. augusztus 01.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató címképzésről (Rákóczi Ferenc utca 44.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 07. 11.

2018. július 11-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2018. (VII. 11.) KT határozata
a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontja alapján irányítási jogkörében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, valamint az irányítása alatt álló Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél elrendeli a jelen határozat 1. melléklete szerinti szabályzat alkalmazását.
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: azonnal

A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2018. (VII. 11.) KT határozata
önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más szervhez átteni.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2018. (VII. 11.) KT határozata
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az intézmény 20 százalékkal túlléphesse. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő rendkívüli ülését a polgármester 2018. július 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:
  1. Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása
    Előadó: Nagy Károly polgármester

  2. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. július 5. Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Részletes tájékoztató
Segédlet e-papíros benyújtáshoz

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 06. 27.

2018. június 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (VI. 27.) KT határozata igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. július 2. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2018. július 2.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (VI. 27.) KT határozata önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló,
közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (VI. 27.) KT határozata településképvédelmi rendelet végrehajtásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a településkép védelméről szóló
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről
addig ne intézkedjen, míg a tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 1.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS,
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére.
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához e
tárgyban beérkezett bejelentések alapján, a következő területeken történt a hivatkozott készítményekkel csávázott vetőmaggal napraforgó
és kukorica vetés:

2018 évben neonikotinoid hatóanyagot tartalmazó csávázószerrel kezelt napraforgó vetésterületek Gyöngyöstarján település határában

helyrajzi szám terület (ha)
092/2, 4-6, 8-9, 11-13, 53-54, 58-65, 15, 18-22,
24-27,36-38, 48-49, 56-57, 66, 69, 44, 46-47
109

A méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni
az évi méhészeti tevékenységüket.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 12/A.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

1 234
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu