Természetben biztosított téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy téli rezsicsökkentésre háztartásonként egy igénybejelentést tehetnek, akik korábban a földgázfogyasztók részére biztosított 12 000 forintos juttatásban nem részesültek, erről büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak és fűtésüket tűzifával vagy szénnel vagy PB-gázzal vagy fűtőolajjal vagy pellettel/brikettel oldják meg.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A bejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

Bejelentőlap a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) átvehető.

Az igényelt tüzelőanyagot az Önkormányzat nem szállítja házhoz, hanem azt az igénybejelentő részére kiállított igazoláson feltüntetett kereskedőnél lehet majd átvenni.

Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Étkeztetés: változtak a feltételek és a térítési díjak

2018. szeptember 1-jétől az Önkormányzat a következő étkezési térítési díjakat állapította meg:

Gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés esetén:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj
Óvodai gyermekellátás
400 Ft
Családi bölcsőde
410 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
360 Ft
Iskolai napközi ellátás
600 Ft
Alkalmazottak ebéd
500 Ft
Vendég ebéd
950 Ft

A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
kiszállítás nélkül
kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg
225 Ft
375 Ft
180 %-a és 300 %-a közötti
385 Ft
535 Ft
300 %-a és 400 %-a közötti
495 Ft
645 Ft
400 %-a feletti
660 Ft
810 Ft

Szociális étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:
a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig (az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be),

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

Egyéb esetben az ellátás nem mondható le.

További változás, hogy ezentúl valamennyi típusú étkeztetés térítési díját átutalással Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 62000026-11030630 számú számlájára a számla sorszámának feltüntetésével vagy a számlához csatolt beszedési megbízással lehet megfizetni, a készpénzes térítési díj fizetés megszűnt.
Gyöngyöstarján, 2018. augusztus 01.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató címképzésről (Rákóczi Ferenc utca 44.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 07. 11.

2018. július 11-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2018. (VII. 11.) KT határozata
a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontja alapján irányítási jogkörében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, valamint az irányítása alatt álló Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél elrendeli a jelen határozat 1. melléklete szerinti szabályzat alkalmazását.
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: azonnal

A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2018. (VII. 11.) KT határozata
önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más szervhez átteni.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2018. (VII. 11.) KT határozata
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az intézmény 20 százalékkal túlléphesse. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő rendkívüli ülését a polgármester 2018. július 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:
 1. Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. július 5. Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Részletes tájékoztató
Segédlet e-papíros benyújtáshoz

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 06. 27.

2018. június 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (VI. 27.) KT határozata igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. július 2. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2018. július 2.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (VI. 27.) KT határozata önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló,
közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (VI. 27.) KT határozata településképvédelmi rendelet végrehajtásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a településkép védelméről szóló
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről
addig ne intézkedjen, míg a tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 1.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS,
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére.
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához e
tárgyban beérkezett bejelentések alapján, a következő területeken történt a hivatkozott készítményekkel csávázott vetőmaggal napraforgó
és kukorica vetés:

2018 évben neonikotinoid hatóanyagot tartalmazó csávázószerrel kezelt napraforgó vetésterületek Gyöngyöstarján település határában

helyrajzi szám terület (ha)
092/2, 4-6, 8-9, 11-13, 53-54, 58-65, 15, 18-22,
24-27,36-38, 48-49, 56-57, 66, 69, 44, 46-47
109

A méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni
az évi méhészeti tevékenységüket.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 12/A.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 05. 24.

2018. május 24-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2018. (V. 24.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. augusztus 2. és 3. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Önkormányzati tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. május 24-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása  és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 4. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és  behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített  előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  működéséről
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

 7. ájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 8. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. május 14.
Nagy Károly polgármester s.k

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

Pótfelvételi az általános iskolában

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 04. 26.

2018. április 26-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018. (IV. 26.) KT határozata
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében 2018. április 26-i, 2018. május 24-i és 2018. szeptember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. április 26. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem
1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester
2./ A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
3./ A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
4./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
5./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

6./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás
Előadó: Nagy Károly polgármester

7./ Indítványok, egyebek

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. május 24. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

2./ A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester

3./ Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
Előadó: Nagy Károly polgármester
Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

5./ A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

6./ Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

7./ Tájékoztató a 2017. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

8./ Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

9./ Indítványok, egyebek

  Képviselő-testületi ülés időpontja
  2018. szeptember 27. 17 óra
  Képviselő-testületi ülés helye:
  Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
  székhelyén, tanácsterem

1./ Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

2./ Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről
Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottsá

3./ Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
Előadó: általános iskola intézményvezetője

4./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Károly polgármester
Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

5./ Tájékoztató a község közbiztonságáról
Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka

6./ A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója
Előadó: Egyesületek elnökei

7./ Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
Előadó: Nagy Károly polgármester

8./ Idősek Napja megszervezéséről és kapcsolódó támogatások biztosításáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

9./ Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
Előadó: Nagy Károly polgármester

10. / Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Nagy Károly polgármester

11./ Indítványok, egyebek

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (IV. 26.) KT határozata
települési támogatások összegének meghatározásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- idősek települési támogatása: 3 000 Ft/fő
- általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás: 10 000 Ft/fő
- Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás: 10 000 Ft/fő
- Felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása: 10 000 Ft/fő

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően állapítsa meg a települési támogatások összegét.

Felelős: Szecskő Zsolt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. december 31.Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (IV. 26.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 30 napon belül

Mellékletek

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. április 26-án (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. április 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 03. 22.

2018. március 22-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív
határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (III. 22.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi  közbeszerzési tervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének tárgyalására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 2018. évi közbeszerzési tervet.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. április 01.

1. melléklet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (III. 22.) KT határozata
intézményi térítési díjak megállapításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi napközi 2018. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A szociális étkeztetés 2018. évi intézményi térítési díja nettó 1.135 Ft, kiszállítás nélkül, kiszállítással 1300 Ft.
A személyi térítési díjak összege nem változott.
2. A családi bölcsöde  2018. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (III. 22.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. április 21. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (III. 22.) KT határozata
mezőőri szolgálat megszüntetéséről


1.Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot 2018. március 31. napjával megszünteti.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében Ozsvárt Tibor (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 5 szám alatti lakost és Ozsvárt Mihály (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost 2018. május 31. napjával 60 napos felmentési idő alkalmazásával a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pont indokolásával közalkalmazotti jogviszonyából felmenti.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a közalkalmazottakat, a rendőrséget és a Heves Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervét értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (III. 22.) KT határozata
önkormányzati helyiségek igénybe vételéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen igénybe veheti:
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek,
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések,
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége,
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2018. március 22-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Intézményi térítési íjak felülvizsgálata
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. március 14.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyöngyöstarjáni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános és középiskolás gyermekek, valamint intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a 2018. évi tavaszi évközi szünet munkanapjain, az alábbiak szerint:

helye: Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda konyhája 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

módja: étel elvitele

ideje: 2018. március 29. és 2018. április 3.

Gyöngyöstarján, 2018. március 12.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata                                                    3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Általános iskolai beiratkozás

A 2018-19-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beíratásának időpontja:
2018. április 12-13. (csütörtök-péntek) 8-18 óra között
Az időpont a Gyöngyösi Járásban lévő összes település minden iskolai körzetére vonatkozik.
A közlemény >>>

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Hatósági Osztály   

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről >>>

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.

A megállapodás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező "Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV Zrt.
a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

A konzorcium alvállalkozója Gyöngyöstarján településen:

Megye: Heves
Alvállalkozó: EASY TO TRAIN Kft
Székhely: 3124 Cered, Ady Endre út 1.
Cégjegyzékszám: 12 09 007920
Kapcsolattartó: Keller Mihály- ügyvezető
Telefonszám: +36-70-779-0799
E-mail cím: misikeller@gmail.com

NHKV Zrt.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2018/2019. nevelési évre óvodai beíratás 2018. április 23-27-ig, 8-16 óráig lesz
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) Részletes tájékoztató >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2018. február 15-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Nótás Találkozó támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Dudeláné Kiss Anna 2018. évi rendezvényét 100 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a rendezvénnyel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezvénnyel összefüggő helyiségbérletet és rezsiköltséget a szervezőnek nem kell megfizetnie.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról Dudeláné Kiss Annát tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott rendezvényt az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni "Nagyik és Unokák Énekcsoport" támogatásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" kérelmét
a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" 2018. évi működési költségét 380 000 Ft-tal támogatja olymódon,
hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert az Önkormányzat és a "Nagyik és Unokák Énekcsoport" közötti együttműködési megállapodás megkötésére.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarjáni Pávakör támogatásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Gyöngyöstarjáni Pávakör" kérelmét
a 2018. évi működési költségeik támogatására és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a "Gyöngyöstarjáni Pávakör" 2018. évi működési költségét 470 000 Ft-tal támogatja olymódon,
hogy rendezvényeikkel összefüggő tevékenységről az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II. 15.) KT határozata
Általános iskolai osztálykirándulás támogatásáról


A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2. osztályának kirándulását 2018. évben egy alkalommal 50 000 Ft-tal támogatja olymódon, hogy a kirándulással összefüggő kiadásokról az önkormányzat nevére és címére szóló számlát a fenti összegben befogad.
A Képviselő-testület felkéri Pálosi Györgyné művelődésszervezőt, hogy a támogatott eseményeket az IKSZT munkatervében tüntesse fel.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 30 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II. 15.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi rendezvénytervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január 27. szombat Pávakör Nyílt Napja Rendező:Gyöngyöstarjáni Pávakör
2018. február 10. Óvoda jótékonysági bálja Rendező: Napköziotthonos óvoda, SZMK
2018. április Tavaszváró Nagyis bál Rendező: Nagyik és Unokák Énekkar
2018. június 9. szombat Húzzunk rétest! Nap Rendező:Gyöngyöstarján Község Önkormányzata,
Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület
2018. július 8 Muzsikál az erdő
Rendező: Muzsikál az Erdő Alapítvány, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata [később meghatározott időpontban]
Operaest Rendező: Mátra Art and Music Közhasznú Nkft., Miller Zoltán, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. augusztus 1-5. Erdélyi kirándulás
2018. szeptember 15. szombat 15.00 és 17.00 óra  Kulturális Örökség Napja - Séta a Haller pincében
2018. október 14. Idősek Világnapja Rendező: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. október 20. Nótás találkozó Rendező: Kiss Anna Támogató: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2018. november 17. Általános Iskola jótékonysági SZMK bál
2018. december 8. Gyöngyöstarjáni Lucázás
2018. december 31. Szilveszteri bál Rendező: Iskola, óvoda SZMK [később meghatározott időpontban]
Általános iskola 2. osztály kirándulása (zártkörű)

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: 2018. december 31.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II. 15.) KT határozata
óvoda nyári zárvatartásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda igazgatójának kérelmét az óvoda nyári zárvatartásáról és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) pontjában
biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda zárvatartását
2018. július 30-tól 2018. augusztus 20-ig engedélyezi.
A Képviselő-testület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a határozatot az intézményben tegye közzé és
az ellátást igénylő gyermekek elhelyezését szervezze meg.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (II. 15.) KT határozata
óvodai beiratkozási időszak meghatározásáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra - az Önkormányzat fenntartásában működő Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában az óvodai beiratkozás időpontját 2018. április 23-27. közötti időpontra tűzi ki.
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (II. 15.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. március 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. február 15-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról

 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről

 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  (Előkészítésben részt vevők: Minden Bizottság)

 3. 2018. évi rendezvényterv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  (Előkészítésben részt vevők: Kulturális és Településfejlesztési Bizottság - IKSZT művelődésszervező)

 4. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda zárva tartására
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. február 06.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓFÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZATOKRÓL
ÉS
VÉGZÉSEKRŐL


2018. január 1-jén hatályba lépett az új általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, mely a kérelemre indult eljárásokban jelentős változást hoz.


A kérelemre indult eljárásokban az ügyintézési határidő 60 nap. Ha a hatóság 8 napon belül érdemi döntést nem tud hozni, ún. "függő hatályú határozatot" kell kibocsátani. Ennek része, hogy a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, valamint a hatóság a kérelmező ügyfélnek igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni.

Mind a kérelmezett jog gyakorlása, mind a hatóság által fizetendő összeg csak abban az esetben illeti meg a kérelmező ügyfelet, ha a hatóság a függő hatályú határozatban írt időpontig nem hoz érdemi döntést.

Az érdemi döntés a függő hatályú határozattal szemben akár a kérelem elutasítása is lehet, ebben az esetben a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet akkor sem illeti meg, ha korábban a hatóság a függő hatályú határozatában erről rendelkezett!

A kérelmezett jog gyakorlásáról a hatóság nem rendelkezik, ha
a
) a hatósági bizonyítvány vagy hatósági igazolvány kiállítása esetén,
c) a hatósági nyilvántartásba való bejegyzéskor, törléskor és módosításkor,

d) az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől vagy a tényállás tisztázásától függő összeget kell meghatározni,

e
) ha az ügyben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy írja elő, valamint
f) ha törvény ekként rendelkezik. 

Függő hatályú határozat elleni fellebbezésnek is csak az ügyintézési határidő leteltét követően van helye.

Gyöngyöstarján, 2018. február 06.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL

2017. december 28-án Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatot fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2017. (XII. 28.) KT határozata településképi arculati kézikönyvről.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Gyöngyöstarján Településképi Arculati Kézikönyvét a határozat 1. mellékleteként. A Településképi Arculati kézikönyvben foglaltakat 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a határozatot és mellékletét tegye közzé.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 3 napon belül

A határozat melléklete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető, és a  www.gyongyostarjan.hu internetoldalon olvasható.

1. melléklet a 110/2017. (XII. 28.) KT határozathoz >>>

Gyöngyöstarján, 2017. december 29.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

MEGJELENT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Az önkormányzati rendelet szövege a Nemzeti jogszabálytár felületéről letölthető.
A rendelet 2018. január 1-jétől hatályos >>>

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség
díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
         - az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal,
         - fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1765 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2018. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
         a)    külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 25 635 forint,
         b)    belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 12 710 forint,
         c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti
                díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7355 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.             Nagy Károly polgármester s.k

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

2018. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:

1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára 25 évre
4 625 Ft
  Kettes sírhely ára 25 évre
9 250 Ft
  Sírbolt (1 személyes) 60 évre
8 100 Ft
  Sírbolt (2 személyes) 60 évre
16 200 Ft
  Urna fülke 10 évre
11 200 Ft

Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
3 925 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
5 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
5 600 Ft
  Sírbolt építésénél 
11 210 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.
A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes síremlék esetében
1 310 Ft
  Kettes síremlék esetében
1 340 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
1 500 Ft
  Sírbolt esetében
2 635 Ft

5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.           Nagy Károly polgármester s.k.

A Képviselő-testület normatív határozatainak kihirdetése - 2017. december 14.

A következő normatív határozatokat kihirdetem.
Gyöngyöstarján, 2017. december 19. Dr. Jakab Csaba jegyző

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (XII. 14.) KT határozata
a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről

Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018, december 31.

A határozat 1. melléklete >>>


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2017. (XII. 14.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. december 22-29-ig.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi ügyeletről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2017. (XII. 14.) KT határozata
szolgáltatási és bérleti díjak megállapításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási és egyéb díjakat állapítja meg:

         1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hó
         2. Nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs) bérleti díja 89 Ft/m2/hó
         3. Üzlethelységek bérleti díja 1030 Ft/m2/hó
         4. Művelődési ház kiadása magáncélú rendezvényre (pl. lakodalom) 11 950 Ft/24 óra
         5. Művelődési ház helyiségeinek (előtér, kiállítótér) terembérleti díja 3450 Ft/óra
         6. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 1000 Ft/óra
         7. Hősök u. 1. emelet terembérleti díja 3 órát meghaladó igénybevétel esetén 24 000 Ft/24 óra

A meghatározott díjak mentesek az ÁFA alól.
A határozatban rögzített díjak esetén minden megkezdett m2, 24 óra, óra után egész egység díját kell fizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak változásáról az érintetteket tájékoztassa. Felelős:

Nagy Károly polgármester
Határidő: 8 napon belül

Pályázat személygépkocsi beszerzésre kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Ülésezett a Képviselő-testület: döntés pályázatról, beszámolókról, név- és székhelyhasználatról

2017. október 11-én a módosított munkaterv szerint tartott ülést a Képviselő-testület. Az ülés első napirendjeként a testület jóváhagyta a Hősök u. 1 szám alatt kialakításra kerülő védőnői szolgálat pályázatának módosított műszaki tartalmát. Ezt követően meghatározásra került a november 27-i közmeghallgatás napirendje.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör éves beszámolóját. Módosult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás és a hivatal szervezeti és működési szabályzata.
A Képviselő-testület módosította a környezetvédelemről szóló helyi rendeletet valamint engedélyezte a Pávakör egyesület név- és székhelyhasználatát.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2017. december 14-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. 2018. évi munkaterv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2017. december 07.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZMEGHALLGATÁSRÓL


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 27-én (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem
(nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)
Napirend:
1.
Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2.
Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Gyöngyöstarján, 2017. november 15.
Nagy Károly polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

2017. június 20-án elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldásáról és az égetés szabályairól

A földművelésügyi miniszter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra,
a 2017. június 20-tól, az EVgF/513/2017. számú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat azonnali
hatállyal 2017. szeptember 11-én feloldotta.

A határozat letölthető >>>

Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében a következő szabályokat állapította meg:
"16. § (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2)  Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon
belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles."

Kerti hulladékon kívül más hulladék égetése tilos!

Vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést, melynek gyűjtési napjai 2017-ben: október 30-31 és
november 27-28.!

A külterületi égetés bejelentésköteles, melyről felvilágosítást a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség nyújt.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató seregélyriasztásról

Seregély riasztása védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között lehetséges engedély nélkül. Védett természeti területeken kívül március 1. és június 30. között, továbbá védett természeti területeken egész évben a seregély riasztásához az Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szvorényi u. 50.) engedélyét kell beszerezni. Ügyintézési határidő 70 nap. Az eljárás illetéke 5000 Ft. Aki engedélyhez kötött tevékenységet a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül végzi, természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

Gyöngyöstarján, 2017. május 12. Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

FELHÍVÁS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSÉRE


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
14/2017. (X. 3.) önkormányzati rendelet ezúton értesíti a rendelet 3. §-a szerinti partnereit,
hogy véleményezhető a településkép védelméről szóló rendelettervezet.

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján (www.gyongyostarjan.hu) és
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Észrevételeiket 2017. november 22-ig Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére a következő címekre küldhetik: Papír alapon: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. Elektronikusan: hivatal@gyongyostarjan.hu

Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett,
a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban
és elfogadási szakaszban egyaránt.

Véleményezési anyag >>>

Gyöngyöstarján, 2017. november 14.
Nagy Károly polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Zöldhulladék-gyűjtés: 2017. október 30 - 31

Égetés helyett ingyenesen szállíttassa el a zöldhulladékot.

Részletek a hulladékgazdálkodási naptárban >>>

Felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladékok égethetőségének időszaka október 31-én befejeződik annak érdekében, hogy az így keletkezett füst a fűtéskor keletkező füsttel ne adódjon össze.

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentek idejére

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a rendőrség tanácsait!
- Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, vagy épp vízért, vagy csupán a konténerhez mennek!
- Csak annyi pénz legyen önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van! Értéket, bankkártyát feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál!
- Járműveiket minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, GPS stb.)! Ha mégis megtörténne a baj, hívjanak segítséget, értesítsék a rendőrséget a 112 segélyhívó számon! Még néhány jótanács közlekedőknek:
- A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjármű forgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel!
- Ideiglenesen forgalomkorlátozások és elterelések várhatók, a kialakult forgalom függvényében. Ne "megszokásból" közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!
- Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekülés), mert azok életet menthetnek!

Álláshirdetés: pénzügyi ügyintéző

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2017. november 8.

A pályázat részletei itt >>>
A pályázat mellékleteként kötelezően benyújtandó önéletrajz sablon letölthető innen >>>

Ülésezett a Képviselő-testület: döntés pályázatról, beszámolókról, név- és székhelyhasználatról

2017. október 11-én a módosított munkaterv szerint tartott ülést a Képviselő-testület. Az ülés első napirendjeként a testület jóváhagyta a Hősök u. 1 szám alatt kialakításra kerülő védőnői szolgálat pályázatának módosított műszaki tartalmát. Ezt követően meghatározásra került
a november 27-i közmeghallgatás napirendje.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület és a Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör éves beszámolóját. Módosult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás és a hivatal szervezeti és működési szabályzata.
A Képviselő-testület módosította a környezetvédelemről szóló helyi rendeletet valamint engedélyezte a Pávakör egyesület név- és székhelyhasználatát.

Képviselő-testületi ülés 2017. október 11.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2017. október 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
(Tanácsterem, Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)


Napirendi javaslat:
 1. A védőnői szolgálat TOP pályázat műszaki tartalmának jóváhagyása és a pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól, a 2016/2017. tanév összefoglaló értékelése
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület 2016-2017. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnöke

 5. A Gyöngyöstarjáni Községi Sportkör 2016-2017. évi beszámolója
  Előadó: Sportkör elnöke

 6. Indítványok, egyebek

Meghívó települési arculati kézikönyvről tartott lakossági fórumra

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Kulturális és Településfejlesztési Bizottsággal lakossági fórumot tart
2017. október 16-án (hétfőn) 18 órától. Helyszín: Községháza, Tanácsterem

Téma: Gyöngyöstarján Község Települési Arculati Kézikönyvének véleményezése (eltérő karakterű településrészek, épületek elhelyezése, kerítések, anyaghasználat)

A véleményezési anyag az önkormányzat internetes honlapján >>>>
és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban elérhető.

Vegyenek részt aktívan a települési arculati kézikönyv kidolgozásában!

Gyöngyöstarján, 2017. október 05.
Nagy Károly polgármester s.k.

Ülést tartott a Képviselő-testület

2017. szeptember 28-i ülésén a Képviselő-testület elbírálta a házi segítségnyújtás gondozói pályázatát:
2018. január 1-jétől az eddigi gondozókkal kívánja elláttatni a házi segítségnyújtást az önkormányzat.
Megtárgyalta a testület a támogatásban részesült egyesületek, szerveződések ülésig beérkezett beszámolóit.
Két rendeletet fogadott el a Képviselő-testület: módosult a környezetvédelmi rendelet és új rendelet született a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
Döntés született arról, hogy ezentúl három évre kötött közszolgáltatási szerződés keretében kerül megrendezésre a művelődési házban
már két alkalommal megtartott operaelőadás.

Változtak a helyi zajkeltés szabályai!

2017. október 11-i ülésén a Képviselő-testület módosította a zajvédelmi szabályokat tartalmazó környezetvédelmi rendeletet. 2017. október 17-től az önkormányzati rendelet csak a gázüzemű vad- és madárriasztók használatára vonatkozóan tartalmaz szabályozást: ezen eszközök használata belterületen tilos, külterületen is csak 6 és 22 óra között használható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy "aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el."
A szabálysértési hatóság a Gyöngyösi Járási Hivatal.

Gyöngyöstarján, 2017. október 16.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bursa Hungarica

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

A pályázatok benyújtási határideje 2017. november 7.

A pályázat letölthető:
  "B" típusú >>>

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a vadon élő rókák veszettség elleni immunizálása miatt
2017. október 2. és 2017. október 23. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Ebben az időszakban az ebek tartási helyükön kívül csak pórázon és szájkosárral vezethetőek, külterületen legelőre gazdasági
haszonállatot hajtani, ott legeltetni tilos. A szabályok megsértése esetén élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni.
A határozat letölthető >>>

Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Gumiabroncs-hulladék gyűjtés!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november 11-12-én (szombaton és vasárnap) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
gumiabroncs-hulladék gyűjtést szervez. A községháza mellett elhelyezett konténerekbe kizárólag gumiabroncs hulladék helyezhető el!
A hulladékok leadása gyöngyöstarjáni lakosok részére a közszolgáltatás részeként ingyenes.

Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 27.
Nagy Károly polgármester s.k.

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet. 2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt. A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Alapadatok
 Pályázó neve:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt megnevezése:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
 CSATLAKOZÁSA
 OP név  KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  KÖFOP - 1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
 rendszer országos kiterjesztéséhez
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  6 936 020 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2016. 11. 17.
 Forrás:  ESZA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  85 - ESZA
 Projekt összköltség:  6 936 020 .- HUF

A fejlesztéssel a támogatást igénylő a Gyöngyöstarjáni Közös önkormányzati Hivatalhoz tartozó két településen, Gyöngyöstarjánban és Gyöngyösorosziban kívánja megvalósítani a fejlesztést, mellyel megtörténik az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás. 1. eszközök beszerzése keretében 12 munkaállomás kerül kialakításra kártyaolvasóval, a szükséges Windows környezetű számítógépekkel és laptopokkal (monitor beszerzését nem tervezzük, a meglévőek az ASP rendszer használatára alkalmasak) A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása keretében az informatikai biztonsági és iratkezelési szabályzaton kívül a számviteli politika felülvizsgálatát tervezzük, mert az ASP munkakörnyezet a jelenleg alkalmazott munkafolyamatok felülvizsgálatát igényli.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 3. Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása keretében megteremtjük az elektronikus ügyintézés jogi feltételeit, módosítjuk a helyi adókról szóló rendeleteinket, tájékoztatjuk a felhasználókat az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, feltételeiről, honlapunkon elérhetővé tesszük az űrlapokat. 4. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja keretében megbízzuk a jelenlegi rendszereket üzemeltető céget a migrációs feladatokkal, mely a gazdálkodási, ingatlanvagyon - kataszter, adó és iratkezelő szakrendszereket érinti.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 5. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás keretében a bevezetendő szakrendszereket használó 12 köztisztviselő utazási költségeit kívánjuk elszámolni, az utazások időpontjait és gyakoriságát a Magyar Államkincstár határozza meg.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. 6. Tesztelés, élesítés: a folyamatba a szakrendszereket használó köztisztviselőket kívánjuk bevonni, a pályázat is a belső erőforrások igénybe vételét írj elő, ehhez együttműködés szükséges a Magyar Államkincstárral.A pályázatban előírt műszaki-szakmai eredményeket a projektzárásig teljesíteni kívánjuk. A beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettség nincs, a nettó 1 000 000 forintot meghaladó megrendelés esetén a megrendelést megelőzően három egymástól független ajánlattevőtől árajánlat kerül bekérésre.


Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban

Alapadatok
 Pályázó neve:  GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt megnevezése:  Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban
 OP név  TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  TOP - 4.1.1-15-HE1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  14 762 146 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2017. 05. 04.
 Forrás:  ERFA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  85,0000060967 - ERFA
 Projekt összköltség:  14 762 146 .- HUF

Gyöngyöstarján községe 2.372 fős (KSH adatbázis, 2014) település Heves megyében a Gyöngyösi Járásban fekvő mátraaljai település. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A védőnő az önkormányzat alkalmazottja: az önkormányzat és a szolgáltató között nincs szerződés, mert az önkormányzat a szolgáltató, a védőnő közalkalmazott. OEP finanszírozási szerződéssel (határozatlan idejű) rendelkezik az önkormányzat. A védőnői rendelő által ellátott lakosok száma jelenleg összesen 288 fő, ebből 9 fő várandós anyuka, 21 fő csecsemő, 31 fő kisded (1-3 éves), 77 fő óvodáskorú (3-6 éves), 150 fő pedig iskoláskorú oktatási intézménybe járó gyermek. A rendelőintézetben az ingatlan kis belterülete miatt más szolgálat nem működik. A rendelő látogatottsága meghatározó, kihasználtsága magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú védőnői rendelő felújítására. A jelenlegi rossz állapotok miatt nagy igény mutatkozik a család- és gyermekbarát körülmények megteremtése érdekében. A célcsoport igényeit megerősítették az egészségügyi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor. Átfogó célok: -    A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; -    Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása; -    A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése; -    CO2 kibocsátás csökkentés az önkormányzati épület esetében; -    A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok: -    Védőnői tanácsadó felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése; -    Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása; -    Informatikai fejlesztéssel hozzájárulás az ellátási szintek közötti együttműködés javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához; -    A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása. A projekt indikátorai, elvárt műszaki eredmények: -    Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 288 fő; -    Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 1 db; -    Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 1 db; -    Beszerzett nagy értékű orvosi eszközök száma: 1 db. A projekt közvetlen célcsoportját az ellátotti terület fiatalkorú lakossági létszáma adja, amely jelenleg 288 fő, továbbá a 1 fő, jelenleg is az épületben dolgozó szakszemélyzet. (Megjegyzés: a projekt megvalósítási helyszíne változik, a módosítás folyamatban van)

Tájékoztató Képviselő-testületi ülés összehívásáról

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem

(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója
  Előkészítésben részt vevők: Kulturális - Településfejlesztési Bizottság

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  Előadó: Nagy László körzeti megbízott, Nagy Gábor polgárőrség parancsnoka

 5. A támogatásban részesült egyesületek 2017. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnökei

 6. Települési arculati kézikönyv elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 8. Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
  Társulás működéséről
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke

 9. Indítványok, egyebek
 
Gyöngyöstarján, 2017. szeptember 20.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról

Alapadatok
 Pályázó neve:  Hatvani Tankerületi Központ
 Projekt megnevezése:  Infrastrukturális megújulás a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában
 OP név  EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése:  EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő
 tereinek infrastrukturális fejlesztése
 Projekt helyszíne (régió):  Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye):  Heves
 Projekt helyszíne (település):  Gyöngyöstarján
 Megítélt összeg:  44 061 793 .- HUF
 Támogatás aránya:  100 %
 Támogatási döntés dátuma:  2017. 09. 01.
 Forrás:  ERFA
 Ország:  Magyarország
 Beavatkozási kategória:  -
 Uniós társfinanszírozási ráta:  84,9999998865 - ERFA
 Projekt összköltség:  44 543 873 .- HUF

  Projekt összefoglalása
Jelen projekt alapvető célja Gyöngyöstarján község egyetlen, elmaradott infrastrukturális állapotú iskolájának fejlesztése annak érdekében, hogy az intézményben az általános iskolai oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A fejlesztéssel érintett épület Heves megyében, Gyöngyöstarjánban található (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5., HRSZ: 431, OM azonosító: 031540). Az iskolai férőhelyek száma 216, tanulók száma 143 fő, kapacitáskihasználtsága: 66%. Az iskola épülete az 1980-as években épült, átfogó felújításon azóta nem esett át, a termek, mosdók, tanári szoba, közlekedők régi burkolatúak, kopottak, nem a mai kor igényeinek megfelelőek. Az osztálytermek, a tanári szoba és a közlekedők általában négy évente vannak újra festve, a mosdók tisztasági festése évente szokott történni, de ezek a munkák általában csak egy újabb réteg festék falfelületre történő felvitelét jelentik. Az osztálytermek, a tanári szoba és a közlekedők padlózata linóleum, ami az épülettel egyidős. Több helyen sérült, toldott és balesetveszélyes is. Az aljzatbeton egyenetlensége miatt több helye el van vékonyodva, vagy ki van szakadva. Az alagsori természettudományi szaktanterem ablakát cserélni kell, mert nem nyitható, annak szellőzése nem megoldott. A villamos hálózat elavult, hibás, a zúgó és vibráló csövek zavarják a tanulókat az órai munkában és rontják a látásukat. Szintén sürgős felújításra szoruló terület az intézmény vizes blokkjainak felújítása. Az intézmény mosdóiban felszerelt szaniterek több, mint harminc évesek. A beruházás során projektarányos akadálymentesítést vállal a Projektgazda, valamint infokommunikációs akadálymentesítést. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében előírt eszközök és felszerelések kapcsán az iskolában számos esetben hiányosságok tapasztalhatók. Az iskola bútorai és eszközei is meglehetősen elhasználódott állapotban vannak, néhány tanulói szék és pad kifejezetten balesetveszélyes, ezek cseréje időszerűvé vált. A nyelvlabor 1998-ban került átadásra, a fejhallgatók azóta tönkrementek. A pedagógiai munkát szolgáló eszközök közül is számos eszköz hiányzik vagy cserére szorul a kötelezően előírtak közül, pl: a fénymásoló folyamatosan javításra szorul és csíkot húz a papírra, a mindennapi munkát és az interaktív tábla használhatóságát szolgáló laptopok elavult konstrukciónak számítanak. Scanner nincs az iskolában, holott a számítástechnika terem berendezései között kötelező, hogy legyen. Fax készülék szintén törvényi előírás az intézményvezető irodájában. A kisebb eszközök közül a mindennapos testnevelést szolgáló tornaszerek kapcsán van számos hiányosság, tornapadok, labdák, mászókötelek, stopper kerül vásárlásra a projekt keretében. A meglévő fejlesztő szoba kapcsán a mai kor követelményeinek megfelelő fejlesztő játék megvásárlása szerepel a tervek között (pl.: Logico, LÜK füzetek és keretek, társasjátékok). A természettudományos ismeretek oktatásához is szeretne az iskola beszerezni néhány szemléltető eszközt (pl: növények, ízeltlábúak életciklusait bemutató eszköz, emberi torzó az emberi szervek szemléltetésére) Az eszközök hozzájárulnak a még eredményesebb nevelői munkához, így a fejlesztések elősegítik a tanulók teljesítményének növekedését, a diákok hátránykompenzációját, csökkentik a lemorzsolódás veszélyét. A gyermekek korszerű, balesetmentes és higiénikus oktatási környezetben töltenék napjaikat. A modern intézményi környezet a kapcsolódó eszközfejlesztéssel együtt vonzóbbá teheti az iskolát a helyben élő, sőt a környező településeken élő szülők körében és mérséklődhet a közeli Gyöngyös város intézményeinek elszívó hatása. A fejlesztések célcsoportját elsődlegesen a tanulók és a pedagógusok, továbbá a tanulók családjai, a fenntartó Hatvani Tankerületi Központ és Gyöngyöstarján település jelenti. A projekt tevékenységei: A projekt előkészítése kapcsán műszaki előkészítő felmérések és költségbecslés, valamint szakmai terv készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatás. A megvalósítás során építés, eszközbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, projektmenedzsment és szakmai vezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság. A tanulók nevelési, valamint a tanárok munkakörülményei is jelentős mértékben javulnak. A projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskola minél magasabb kihasználtsággal működjön, hiszen a modern iskolai környezet és magas színvonalú nevelői munka megléte esetén a szülők szívesebben választják az intézményt. A fejlesztés hozzájárul a gyermekek környezeti kultúrájának és higiénés igényszintének növeléséhez, kedvező lehetőségeket teremt egészségesebb életfeltételeik kialakítására, a szülők és gyermekeik igényeinek maximális kielégítésére is.

 Megvalósítás kezdete:  2018. 01. 01.
 Megvalósítás vége:  2018. 10. 31.

2017. június 20-án elrendelt tűzgyújtási tilalom feloldásáról és az égetés szabályairól

A földművelésügyi miniszter az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokra,
a 2017. június 20-tól, az EVgF/513/2017. számú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat azonnali
hatállyal 2017. szeptember 11-én feloldotta.

A határozat letölthető >>>

Felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében a következő szabályokat állapította meg:
"16. § (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2)  Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon
belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles."

Kerti hulladékon kívül más hulladék égetése tilos!

Vegyék igénybe az ingyenes zöldhulladékgyűjtést, melynek gyűjtési napjai 2017-ben: október 30-31 és november 27-28.!

A külterületi égetés bejelentésköteles, melyről felvilágosítást a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség nyújt.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Álláshirdetés: vezető gondozó (1 fő)

Álláshirdetés: szociális gondozó (1 fő)

Súlykorlátozás bevezetéséről

Tájékoztató a Fajzati, Hatház, István, Petőfi, Tűzoltó, Rózsa, Damjanich, Szabadság, Nefelejcs, Szabadhegyi, József Attila, Hóvirág utca lakói részére a 2017. szeptember 1-jétől hatályos változásokról >>>

Hirdetményi kézbesítés (1259-4/2017/GYT)

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet, a villanyt és a gázt

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendkívüli ülését a polgármester
2017. július 13-án (csütörtökön) 17 órára összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések
  Előadó: Nagy Károly polgármester
 2. Súlykorlátozás alá eső közutak behajtási engedélyéről szóló rendelettervezet tárgyalása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző
 3. Ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Nagy Károly polgármester
 4. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2017. július 06.
Nagy Károly polgármester s.k.

Álláshirdetés: óvodapedagógus (2 fő)

A pályázatok a közigállás honlapon megtekinthetőek:
1. >>>
2. >>>

Rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület

A Képviselő-testület 2017. június 20-án rendkívüli ülésen döntött, hogy 2018. január 1-jétől nem társulásban, hanem önállóan kívánja ellátni a házi segítségnyújtás feladatát. napirendre került a közvilágítás korszerűsítése is: érvényes ajánlat hiányában eredménytelen pályázatot követően ismételten megkezdődik a közbeszerzés.
Módosult az önkormányzat szociális rendelete, mely szerint ezentúl csak hivatalból állapít meg a pénzügyi és szociális bizottság iskolakezdéshez települési támogatást. A kihirdetett rendelet az önkormányzat honlapján elérhetőek.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Méhraj befogó méhészek listája - 2017.05.10.

A lista folyamatosan frissül a http://heves.katasztrofavedelem.hu/mehraj-befogo-meheszek-listaja honlapon.

Körzet
Név
Telefonszám
Megjegyzés
Heves megye területén
Lerbe-Sec Kft
30/929-3029
Darázsirtást is vállal
Heves megye területén
Ciklon Europe Kft
20/253-3593
Darázsirtást is vállal
Heves megye területén
Bágyi László
30/973-0055
Darázsirtást is vállal
Gyöngyös és környéke
Balogh János
30/352-8160
Csak méhrajbefogást vállal
Gyöngyös és környéke
Reszegi Sándor
70/338-0463
Csak méhrajbefogást vállal
Országos
Lux-írt Kft.
1/357-12-26
1/282-00-21
Költségtérítés ellenében 08:00 - 16:00-ig rovarirtás
országos
Boros Tibor
70/707-9811

Tájékoztató címképzésről    (Borjúmály tanya 1. A ép., B ép., C ép., D ép., E ép., F ép.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.


Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet: >>>

Ülésezett a Képviselő-testület

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2017. május 25-i ülésén döntött a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozásról: az állami hulladékgazdálkodási célok végrehajtása érdekében az önkormányzat a Heves és Nógrád megyei településeket tömörítő társuláshoz csatlakozott, amely a jövőben az önkormányzatok helyett fogja megszervezni a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletét, valamint módosította a temetőről, a talajterhelési díjról, a közterületek használatáról, a térítési díjakról, a szervezeti és működési szabályzatról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet, melyek a község honlapján és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető. A testület beszámolókat fogadott el a gyöngyösi kistérség gyermekjóléti és családsegítő szolgálatának, a jegyzői gyámhatóságnak, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2016. évi működéséről, az adóztatási és a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról.
A településen végzett kátyúzási munkákra benyújtott árajánlatok közül a gyöngyösi Andezit Kft.-ét fogadta el a testület. Téma volt a seregélyek riasztásának lakosságot zavaró módja: a következő ülésen erről várhatóan rendeleti szabályozás születik. Az önkormányzat idén is biztosít gyermekfelügyeletet 2017. június 19. és 23. között.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő rendelkezéseket tartalmazza:
"21/C. §
(1)
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja [.]
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) [.] óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára [.] az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani."

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat főzőkonyhájának nyitvatartása idején a főzőkonyháról történő elszállítással vehető igénybe. Az ebéd elszállítása esetén szállításra alkalmas edényzetet a szülőnek kell biztosítania. Várhatóan 2017. július 31. és 2017. augusztus 20. között a főzőkonyha karbantartási munkálatai alatt kiszállítással történik meg az étkeztetés.

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a tanév utolsó napja 2017. június 15. csütörtök. A nyári szünet 2017. június 16-tól 2017. szeptember 1-ig tartó ideje alatt 55 munkanapon vehető igénybe a nyári gyermekétkeztetés.

A nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítja, a kérelmeket a jegyző részére kell benyújtani.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Kerekítés miatt változnak az önkormányzat által alkalmazott térítési és sírhelydíjak

2017. május 30-tól az alábbi díjak változnak -a folyamatban lévő ügyekben és a május havi teljesítésű számlákon is alkalmazni kell:

A temetőben megváltott sírhelyek ára:
Egyes sírhely: 4 500 Ft
Kettős sírhely: 9 000 Ft
Sírbolt (1 személyes): 7 800 Ft
Sírbolt (2 vagy több személyes): 15 600 Ft
Urna fülke: 11 000 Ft

Étkezési térítési díjak:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj (Ft)
Óvodai gyermekellátás (reggeli)
70
Óvodai gyermekellátás (ebéd)
220
Óvodai gyermekellátás (uzsonna)
70
Családi bölcsődében ellátottak
370
Iskolai menza (csak ebéd)
330
Iskolai napközi ellátás reggeli
110
Iskolai napközi ellátás ebéd
330
Iskolai napközi ellátás uzsonna
110
Alkalmazottak ebéd
450
Vendég ebéd
860

A szociális étkezési térítési díjak:
A nyugdíjminimum ...
Fizetendő bruttó térítési díj
Ft/adag
... 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén
250
... 180 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással
350
... 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén
350
... 180 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással
490
... 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén
450
... 300 %-a és 400 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással
600
... 400 %-a feletti jövedelem esetén
600
... 400 %-a feletti jövedelem esetén kiszállítással
765

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2017. augusztus 3-4-ig.

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a következő közterületek elnevezéséről döntött:

Név
Hrsz.
INY azonosító
Y
X
Borhy tanya
0121
10030000145635
710639
271614
Fajzat puszta
0305
10030000147237
708028
277596
Fajzat puszta
0320
10030000147269
708520
277430
Sósirét tanya
0383
10030000147454
711095
276785
Alsólógi Árva dűlő
2010
10030000147547
711288
277785
Alsólógi Matyó dűlő
2034/2
10030000225816
711341
277644
Alsólógi Fukó dűlő
2052
10030000147589
711392
277529
Lógiszögi dűlő
2086
10030000147623
711526
277513
Felsőlógi Boglya dűlő
2087
10030000147624
711614
277823
Felsőlógi Gyújtó dűlő
2122
10030000147662
711529
277733
Felsőlógi Borhy dűlő
2143
10030000147683
711586
277621
Felsőlógi Bolbó dűlő
2164
10030000147704
711633
277504
Felsőlógi Benke dűlő
2185
10030000147727
711718
277346
Felsőlógi Virág dűlő
2212
10030000147756
711890
277133
Lógiszögi dűlő
2246
10030000147790
711750
277075
Lógiszögi dűlő (2248-2275 hrsz-ig)
2247
10030000147791
711641
277287
Alsólógi Bagó dűlő (2079-2085 hrsz-ig)
2247
10030000147791
711641
277287
Alsólógi Virág dűlő
2264
10030000147808
711563
277191
Felső Kaloda dűlő
3522
10030000148221
711016
277410
Kaloda dűlő
3553
10030000148252
711019
277282
Alsó Kaloda dűlő
3581
10030000148280
711005
277155
Kövesdombra járó dűlő
3612
10030000148311
710897
277039

Vadászterületet kijelölő határozatok

   A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

701350:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet
kidolgozásának megkezdésére lakossági fórumot rendez.

Időpontja: 2017. június 7. (szerda) 17 óra
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVRŐL
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata megkezdi Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
Rendeletének kidolgozását. >>>

Tájékoztató

  Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester
2017. május 25-én (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Gyöngyössolymosi  Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
  Társulás működéséről
  Előadó: A Társulási Tanács elnöke

 3. Beszámoló a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ működéséről
  Előadó: Maka Piroska a Központ Igazgató, címzetes szociális tanácsadó

 4. Tájékoztató a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatokról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 5. Beszámoló a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben részt vevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 7. Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelés állományról és behajtásáról
  Előadó: Dr. Jakab Csaba  jegyző

 8. A 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
  ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 9. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2017. május 18.
Nagy Károly polgármester s.k.

Felhívás közterület elnevezésről szóló előterjesztés véleményezésére

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén a térképen megjelölt közterületeket kívánja elnevezni. Az előterjesztésről az észrevételeket Gyöngyöstarján Község Polgármestere részére e-mailben a hivatal@gyongyostarjan.hu címre vagy személyesen 2017. május 23-ig kell eljuttatni.

Gyöngyöstarján, 2017.05.11. Nagy Károly polgármester s.k.

Előterjesztés >>>
Sósirét, Kaloda dűlő és Lógiszög >>>
Borhy tanya >>>
Fajzat puszta >>>

Tájékoztató

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését a polgármester
2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 3. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2017. április 21.
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2017/2018. nevelési évre óvodai beíratás 2017. április 20-21-ig, 8-16 óráig lesz a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat

A földművelésügyi miniszter 2017. április 18-án feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat, így az égetés általános szabályait kell alkalmazni. Belterületen a kertben keletkező zöldhulladék égetésére kizárólag április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között van lehetőség, de csak akkor, ha sem Heves megye, sem egész Magyarország területére általános tűzgyújtási tilalom elrendelve nincs.
Külterületen a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnél írásban tett kérelem benyújtását követően végezhető égetés.

A határozat itt letölthető >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje

Módosult az önkormányzat környezetvédelmi rendelete által megállapított zöldhulladék égetési rend.
Belterületen a kertben keletkező zöldhulladék égetésére kizárólag április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között van lehetőség, de csak akkor, ha sem Heves megye, sem egész Magyarország területére általános tűzgyújtási tilalom elrendelve nincs.
Külterületen a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnél írásban tett kérelem benyújtását követően végezhető égetés.

Legyen környezettudatos! Csökkentheti a füsttel járó környezetterhelést komposztálással vagy az önkormányzat által szervezett zöldhulladékgyűjtéssel.

Az ingyenesen igénybe vehető zöldhulladékgyűjtés időpontjai 2017. évben: április 18-19., május 30-31., június 27., július 11., augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el. A gyűjtési körzetek és további részletek a www.gyongyostarjan.hu oldalon és a szemétdíjról szóló számla mellett található "Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban!


Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi

  A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:

-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény.

 

 
  Az engedély akkor adható ki, ha a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezhető; a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelményeket maradéktalanul teljesíti, valamint a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - megállapítható, hogy a kút a jegyző által engedélyezhető kutak közé tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Ugyancsak engedélyköteles a házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m 3 /év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez is. A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a)
az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b)
a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c)
a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.


 

  A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala vizsgálja, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e.
A fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala ad tájékoztatást. Elérhetőségük: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22. Telefon: (37) 311-172.
  A jegyzőnél kérelemre indult eljárás illetéke közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározotttalajvízkút kivételével - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint.
  Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.
  Lapzártakor folyamatban van a vízgazdálkodásról szóló törvény felülvizsgálata, mely 2016. június 4-től kötelezővé tette az engedély nélkül kiépített kutak részére fennmaradási engedély megkérését: a kormányzat szándéka szerint erre nem lesz szükség, de ettől függetlenül minden vízfelhasználó felelőssége, hogy a vízkészletet észszerűen, a pazarlást elkerülve használja fel.
  (Frissítve: 2017.04.19.)

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában

Rendelkezésre álló információink szerint a gyöngyöstarjáni kőbányában szünetel az inert hulladékok átvétele, egyelőre építési-bontási hulladék nem szállítható oda. Községünkhöz legközelebbi átvevőhely a Jobbágyiban található hulladékkezelő centrum, melyet a Szuha Kft. üzemeltet.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ilyen jellegű hulladékait csak engedélyezett lerakóba helyezze el, a szabálytalanul elhelyezett törmelék után hulladékgazdálkodási bírság fizetendő és az elkövetőt kötelezni kell a terület megtisztítására!

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult minden lakossági fogyasztó, illetve minden, 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfél.

Mi ír elő a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a fogyasztó részére?
Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a gázmérő cserével egyidejűleg köteles elvégeztetni.

Mi az a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során a gázszerelés üzembe helyezésekor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelését, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni. Ennek megfelelően pl. ellenőrzésre kerül, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e, stb.
A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely alatt érteni kell felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetéket a gázkészülékekkel bezárólag.
A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

Melyek a fogyasztói rendszer részei?
Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Mennyibe kerül a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?
Díjtalan a lakossági fogyasztók és a 20m 3 /óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfelek részére.

Milyen eredménye lehet a műszaki-biztonsági felülvizsgálatnak?
Ha a rendszer megfelelő minősítést kap, további teendő nincs, a következő felülvizsgálatot 10 év múlva kell elvégeztetni.
Ha a rendszer nem megfelelő, mert élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet áll fenn, a veszélyhelyzet megszüntetéséig a gázszolgáltatásból a készüléket vagy a teljes ingatlant ki kell zárni. Az ingatlantulajdonos saját költségén köteles a hibákat kijavíttatni, majd ismételt felülvizsgálatot követően használható a megfelelő tanúsítású rendszer.

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Felhívjuk a figyelmet a KRESZ alábbi rendelkezéseire:

"Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell
távolítani ."

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, azon kívül, hogy a KRESZ szabályait megszegi, veszélyezteti a közúton közlekedők biztonságát
és tovább rontja az úttest burkolatának állagát.

Kéményseprésről röviden

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatja a lakosságot, hogy Gyöngyöstarján településen a - 2017. évi Sormunka ütemterv - szerint a kéményseprőipari szolgáltatást 2017. április 10. napjától 2017. május 7. napjáig végzik.

A Katasztrófavédelem tájékozatója a kéményseprésről >>>

A volt pizzéria helyiségei bérelhetőek

A végleges bérlő kijelöléséig Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyöngyöstarján, Hősök u 1 szám alatti ingatlan volt pizzéria helyiségét alkalmi használatra, konyhahasználat nélkül 1000 Ft/óra+rezsi költséggel adja bérbe.

A bérlettel kapcsolatban Pálosi Györgyné művelődésszervezővel lehet egyeztetni a Közösségi Házban.


Országos tűzgyújtási tilalom: Gyöngyöstarján teljes területére vonatkozik!

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3-ától határozatlan időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Önkormányzati rendelet alapján a tűzgyújtási tilalom Gyöngyöstarján teljes közigazgatási területére kiterjed. A kerti hulladékok égetése a tűzgyújtási tilalom feloldásáig tilos!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2004 (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről >>>


A Földművelésügyi Minisztérium határozata a
tűzgyújtási tilalom elrendeléséről >>>


Tájékoztató térkép a tűzgyújtási tilalomról >>>


Gyöngyöstarján, 2017. március 6.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bűnmegelőzési hírlevél

Vigyázat, ismét csalók!!!

Több alkalommal adtunk már hírt a főként időskorú emberek sérelmére elkövetett csalásokról, trükkös lopásokról. 2016. évben olyan elkövetőket sikerült elfognia a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak, akik jellemzően az "unokázós trükkel" csaltak ki áldozataiktól különböző összegeket az ország egész területén.

További információk a csatolt dokumentumban >>>

Tájékoztató általános iskolai beiskolázási körzetekről és a beiratkozás időpontjáról

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a 2017/2018-as tanév beiskolázási körzeteiről >>>

A Gyöngyöstarjáni Általános Iskola 2017. április 10-11-12. (hétfő, kedd, szerda) napjain nyílt napokat tart!

Közlemény a beiratkozás időpontjáról >>>

Helyi építési szabályzat módosítása

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata módosította helyi építési szabályzatát. A módosítás 2017. március 10-től hatályos.
A módosítás az alátámasztó munkarészekkel együtt letölthető innen >>>

Tájékoztató a műfüves pálya bérletéről

A pálya házirendjét minden használó köteles betartani, mely a bejáratnál olvasható. A műfüves pálya oktatási intézmény területén helyezkedik el, ezért a dohányzás tilos!

A nyitvatartás és további információk a csatolt dokumentumban >>>

Forgalmi rend változás!

      
   Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő Hősök utcában a Tarján-patak hídja és a Pozsonyi utca közötti szakaszon a településközpont felől haladva menetirány szerinti jobb oldalon 2017. február 7-től várakozni tilos, melyet jelzőtábla szabályoz, valamint 40 km/h-s sebességkorlátozás lépett életbe.
   Felhívjuk a közlekedők figyelmét a megváltozott forgalmi rend fokozott betartására a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Hirdetmény gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogos átkelőhely létesítésének ügyében eljárást indított.
A tájékoztató a kormányhivatal honlapjáról letölthető >>>
Hirdetmény helyszíni szemle időpontjáról >>>

A mezőőri járulékokról szóló határozatok megküldése megkezdődik

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és a földhasználókat, hogy október hónapban megkezdődik a mezőőri járulékokról szóló határozatok postázása.
Amennyiben a határozatban szereplő adatokban eltérést tapasztalnak, vagy az ingatlanokra a földhivatalban földhasználatot jelentettek be, kérjük, írásban jelezzék a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére.
A határozatok tartalmazzák a járulék megfizetésének módját és határidejét.

Megkezdődik a házszámok rendezése

   Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(II.23.) Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján házszámrendezésre kerül sor. Ennek célja, hogy a közigazgatás különböző nyilvántartásaiban (ingatlan-nyilvántartás, a postai cím-, és   a központi címnyilvántartás) szereplő címadatok megegyezzenek, a címnyilvántartás egységes, hiteles és a valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. Ennek érdekében Gyöngyöstarján község területén is a címek felülvizsgálatát el kell végezni, melynek során - amennyiben szükséges - a címek módosítására kerülhet sor.

A házszám megállapítással kapcsolatban az érintett ingatlanokra közigazgatási hatósági eljárást indítunk, melyről az ingatlan tulajdonosát, használóját értesítjük.

A házszámváltozás miatt szükséges lehet az ingatlanban lakók lakcímének (lakcímkártya), és a közszolgáltatóknál vezetett felhasználói, számlázási, címadatainak stb. javítása.
Ennek érdekében az érintetteknek a hivatal a jogerős határozatot a szükséges példányban postázza.

A már meglévő házszám megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerül sor, amelyek az ingatlan azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül, ha például több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal vagy csak helyrajzi számmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel segítsék munkánkat.

Dr. Jakab Csaba jegyző


BŰNMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Számos alkalommal számoltunk már be különböző "trükkökről", amelyekkel egyes emberek gátlás nélkül csalnak ki pénzt a jóhiszemű,
adott esetben segítőkész embertársaiktól. A karácsony előtti időszak fokozott óvatosságra int, mert a csalók is karácsonyra készülnek ...

Bűnmegelőzési Hírlevél >>>


Változás fogyasztóvédelmi hatáskörökben

2017. január 1-jétől a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnésével a járási hivatal mint általános elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jár el a következő ügyekben:

 • Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások,
 • Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek,
 • Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve nem tüntették fel,
 • Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése,
 • Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,
 • Ellenőrzés a fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése körében,
 • Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése,
 • PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató,
 • Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre,
 • Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve,
 • Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

A járási hivatal illetékességét megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye.

A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATAL
CÍM: 3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.
TEL.: 37/795-062, ill. 37/795-036
E-MAIL: hatosag.gyongyos@heves.gov.hu

TŰZMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvető
biztonsági rendszabályra ... >>>

Helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezése

Gyöngyöstarján Község településrendezési eszközeinek módosításáról a Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 39/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozata alapján előzetesen tájékoztatom a Lakosságot és az egyeztetésben részt vevő szervezeteket. Észrevételeiket az egyeztetésben részt vevők 2016. október 25. napjáig juttathatják el a polgármester részére a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalba (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Az egyeztetési anyag letölthető >>>

.
Gyöngyöstarján, 2016. október 10.
Nagy Károly polgármester s.k

Gyakrabban viszik el a zöldhulladékot: kevesebbet kell elégetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. az eddigi évi két alkalommal igénybe vehető zöldhulladék gyűjtés szolgáltatását 2017-ben nyolc alkalommal biztosítja.
A zöldhulladék gyűjtés lehetőséget ad, hogy a lakott területen történő égetés helyett a hulladékaink gyűjtőedényben, zsákban, ill. összekötve elszállításra kerüljenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a szolgáltatás minél gyakoribb igénybevételére, melynek időpontjai 2017-ben:

április 18-19., május 30-31., június 27., július 11.
augusztus 8., szeptember 5., október 30-31., november 27-28.

Az ömlesztve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

A gyűjtési körzetek és további részletek a link alatt és a szemétdíjról szóló számla mellett található
"Hulladékgazdálkodási naptár 2017" című dokumentumban! >>>


Tájékoztató sírhelyek megváltásáról

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Tájékoztató vezetékes földgáz-fogyasztók részére részszámlázás változásáról

Változás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadásában

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2016. október 3-tól a következő:

Hétfő: 08:00 - 12:00 és 12:30- 17:00
Szerda: 08:00 - 12:00 és 12:30- 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00
A járási ügysegéd ügyfélfogadása változatlanul hétfőn 13 órától 15.40-ig tart.

Bűnmegelőzési hírlevél
Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára - Az internet veszélyei - Óvakodjunk a trükkös csalóktól
További információk a csatolt dokumentumban >>>

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak!

2016. július 1-jétől tűzifavásárláskor ún. "Tűzifavásárlói tájékoztatót" is kötelező mellékelni a szállítójegyhez.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tájékoztató nélkül ne vegyék át a téli tüzelőt. A NÉBIH szakemberei "Tűzifát csak okosan!" címmel útmutatóval is segítik a lakosságot, hogy a lehető legjobb minőségű termékhez jussanak.
A NÉBIH tájékoztatója innen letölthető >>>

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kereskedelmi tevékenységet csak bejelentés után lehet folytatni, ezért kérjük, tűzifavásárlást megelőzően ellenőrizzék, hogy a kereskedő jogosult-e háztartási tüzelőanyag kereskedelmére.
A nyilvántartás az alábbi címen érhető el >>>
A gyöngyöstarjáni kereskedők nyilvántartása >>>

Vadászterületet kijelölő határozatok

   A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra,- az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton közzéteszi.

701350:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      3.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

701550:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

701650:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      3.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

702950:
vadászterület kijelölése (határleírás, becsült terület nagyság helyrajzi számokkal):
      1.rész
      2.rész
      részletes térkép
      áttekintő térkép

Tájékoztató címképzésről   (Tűzoltó u. 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi
címkezeléssel érintett címet: >>>

Hirdetményi kézbesítés lakcím ügyben 744/2016/GYT >>>

A Katasztrófavédelem tájékoztatója szabadtéri égetésekről

A tájékoztató szövege itt olvasható >>>


Vadászterületek ajánlása

A Heves Megyei Kormányhivatal vadászterületek határaira tett ajánlásai a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra, az 1996. évi LV. törvény 11/A. § (4) bekezdése alapján.

Kifüggesztés napja: 2016. március 31.

701350:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

701550:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

701650:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>

702950:
ajánlás (határleírás, becsült terület nagyság) >>>
részletes térkép >>>
áttekintő térkép >>>


Pályázati felhívás a volt pizzéria helyiségeinek hasznosítására

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. (volt pizzéria)                                            Teljes pályázati felhívás >>>


Pályázati felhívás a volt élelmiszerbolt helyiségeinek hasznosítására

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérlet útján történő hasznosítására.

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, Hősök utca 1. (volt élelmiszerbolt)                                     Teljes pályázati felhívás >>>


Pályázati felhívás építési telkek kialakítására alkalmas ingatlan értékesítésére

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki Gyöngyöstarján
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. § (2) bekezdés szerint
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére

Az ingatlan adatai:
Címe: Gyöngyöstarján, belterület 1061 és 1073 hrsz-ú ingatlanok                          Teljes pályázati felhívás >>>


Katasztrófavédelem felhívása kéménytüzek megelőzésére

A lakossági felhívás teljes szövege itt olvasható >>>


Tájékoztató címképzésről (Hóvirág u. 6.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet: >>>

Földhivatali tájékoztató zártkertek művelés alól kivont területté nyilvánításáról.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) .- 2015. május 2-án hatályba lépett -
89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos ........... >>>

Tájékoztató

A Gyöngyösi Járási Hivatal tájékoztatója közigazgatási rezsi és bürokrácia-csökkentésről >>>

Tájékoztatjuk a Lakosságot

hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete soron következő ülését a polgármester
2016. február 11-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.) napirend >>>


Tájékoztató a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által
Gyöngyöstarjánban biztosított szolgáltatások térítési díjairól >>>


Tájékoztató a 2016. január 1- jétől érvényes temetőben alkalmazott díjakról >>>

Tájékoztató a gyöngyösi kormányablakok decemberi ügyfélfogadásáról 2015.12.11-től 2015.12.25-ig tartó időszakban

Gyöngyös, Eszperantó u.. szám alatti Kormányablak >>>
Gyöngyös, Kossuth L. u, 37. szám alatti Kormányablak >>>

Tájékoztató locsolási kedvezményről

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján elkülönített mérés nélküli átalánydíjas csatornakedvezményt biztosít. A fogyasztási helynek szennyvízelvezetéssel kell rendelkeznie, valamint feltétel az is, hogy a locsolásra más vízvételi lehetőség a fogyasztási helyen kizárt.
A kedvezményi igénybevételére május 1 és szeptember 30 között van lehetőség.
A kedvezményt a csatolt nyomtatványon kell kérelmezni. További információt a Heves Megyei Vízmű Zrt. ügyfélszolgálata nyújt:

Gyöngyösi fogyasztói iroda
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Központ: 06-37/311-038
Fogyasztói iroda: 06-37/313-499
Fax: 06-37/311-451
E-mail cím: ugyfelszolgalat@hmvizmurt.hu
Nyitvatartás:
H: 7:00 - 18:00
K-CS: 7:00 - 15:30
P: 7:00 - 13:00


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 155 forint/óra.
A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
- az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal,
- fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
A Közös Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2016. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
a) külterületi helyszín esetén 24 890 forint/anyakönyvi esemény díjat,
b) belterületi helyszín esetén 12 340 forint/anyakönyvi esemény díjat,
c) a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7140 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2015. december 7.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
MEZŐŐRI JÁRULÉKRÓL
A mezei őrszolgálatot szabályozó 1997. évi CLIX. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
"Az önkormányzati mezei őrszolgálat [.] fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni." "Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult."

A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől mezőőri járulék bevezetéséről döntött, melynek mértéke 1250 Ft/ha/év.

Mezőőri járulékot Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület után kell fizetni. A járulékot az köteles megfizetni, aki a naptári év első napján a föld használója, ha nem ismert, tulajdonosa. Több használó vagy több tulajdonos esetén a mezőőri járulékot a használók vagy tulajdonosok együttes nyilatkozatával megjelölt személy fizeti meg.
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a fizetésre kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik.

A mezőőri járulék megfizetéséről a jegyző első alkalommal és az ingatlant érintő változás esetén határozatot hoz, egyébként a járulékfizetési kötelezettségéről évente egy alkalommal értesíti.

A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása történhet:
a) a 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott önbevallással,
b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján.

Bevallást nem kell tennie és a mezőőri járulék fizetése alól mentesül, akinek tárgyévben a fizetendő mezőőri járuléka az 1000 Ft-ot nem haladja meg.

További információt Ludányi Zoltánné ügyintéző nyújt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (Telefon: 37/372-025/115 m.)

Gyöngyöstarján, 2015. december 7.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.

 

HIRDETMÉNY Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018
e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2016. évre is kiírta a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat.

Beérkezett pályázatok száma:

"A" típusú pályázat:          4 db
"B" típusú pályázat:          0 db

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatához benyújtott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat a Pénzügyi és Szociális Bizottság elbírálta és az alábbi döntést hozta:

Támogatásban részesített pályázatok száma:          4 db

Megítélt támogatás összege:                               22 000 Ft/hó
4 pályázó esetében 10 hónapra összesen:          220 000 Ft
A támogatás átlagos mértéke havi 5 500 forint/fő.

Gyöngyöstarján, 2015. november 26.
Szecskő Zsolt sk.
Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. november 26.
bizottság elnöke

Közlemény az egri törvényszék költözéséről >>>


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL

  A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.   Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.
   
Gyöngyöstarján, 2015. október 22.
Nagy Károly polgármester
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
s.k.

Bűnmegelőzési Hírlevél 2015. október

Közeleg Mindenszentek és a Halottak napja, amikor a temetőkben felkeressük elhunyt szeretteink sírjait.
A készülődés már október második felében elkezdődik, a piacok zsúfolásig megtelnek a koszorú és virágárusokkal, portékáiktól és a
vevőktől szinte lépni sem lehet. Aztán ahogy közeledik november 1-e, egyre többen lesznek a temetőkben, a temetők környékén pedig megtöbbszöröződik a parkoló gépkocsik száma.
Sajnos ebben a nyüzsgésben nem mindenkinek a megemlékezésen és a Halottak napjára történő készülődésen jár az esze, kiváló alkalom
ez a zsebtolvajok részére (a piacon, a helyi buszokon és a temetőben is).

Kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy.......... tovább a hírlevélre >>> 


Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

3 HA TÉRMÉRTÉKET MEG NEM HALADÓ FÖLDRÉSZLETEK HIRDETMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE >>>>
3 HA TÉRMÉRTÉKET MEGHALADÓ FÖLDRÉSZLETEK ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYE >>>>


Tűzmegelőzési tájékoztató!

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány alapvető biztonsági rendszabályra, melyek nyílt láng, valamint az elektromos árammal működő díszek használatára vonatkoznak. >>>>

A fűtési időszakkal kapcsolatos tüzek megelőzése

Minden évben több haláleset is bekövetkezik szén-monoxid mérgezés miatt, amely megelőzhető lenne a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartásával, ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid érzékelő felszerelésével.............. tájékoztató >>

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója tüzelő, fűtő berendezésekkel,
égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatban

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses tűzesetek. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. >>>>


A Heves Megyei Kormányhivatal meghosszabítja az álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő tőkejuttatásra kiírt pályázatát

A legfeljebb kétmillió forint vissza nem térítendő összegre irányuló pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2015. október 31-én 14 óráig lehet benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételekkel. A tőkejuttatás mellett legfeljebb három hónap időtartamra, a minimálbér összegével azonos vállalkozóvá válást elősegítő támogatás is kérelmezhető.

A kérelmet és a pályázatot a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán kell benyújtani, ahol további információ is kérhető.

A pályázati felhívás, tájékoztató, ill. dokumentáció megtalálható a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának honlapján
a Munkaerő-piaci támogatások menüpontban.

A honlap címe: http://heves.munka.hu


TÁJÉKOZTATÁS HADIGONDOZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.).
A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.
A törvény itt olvasható >>>


Bűnmegelőzési Hírlevél 2015. augusztus

    Még mindig trükköznek ! Mindig felháborító, ha az ember bűncselekményről szerez tudomást, de különösen az, ha a bűncselekményt olyanok sérelmére követik el, akik koruknál, fizikai állapotuknál, egyéb oknál fogva kiszolgáltatottabbak, mint az átlag, vagy az elkövetők éppen a sértett jóhiszeműségét, gyermekeik, unokáik iránt érzett szeretetét, féltését használják ki.

Hírlevelünkben és egyéb bűnmegelőzési fórumokon is sokszor foglalkoztunk már az idős korúak sérelmére elkövetett "trükkös" lopásokkal, sajnos azonban ismét, vagy még mindig aktuális a téma.

Ezúttal az elkövetők régi-új módszerrel, az "unokázós" trükkel próbálkoznak, szerencsére nem mindig sikerrel.

A dolog lényege, hogy valaki telefonon felhívja a kiszemelt, időskorú áldozatot, rendszerint a késő esti, éjszakai órákban, és beszámol neki arról, hogy az unokáját baleset érte, bajba került, kórházba kellett szállítani stb, Viszont a lényeg az, hogy azonnal nagyobb mennyiségű pénzre van szüksége, amiért az unoka nem tud ugyan menni, de a telefonálót (vagy esetleg valaki mást) küldi maga helyett. Ha nincs elég készpénz otthon, ékszer is jó. Előfordult olyan eset is, hogy a telefonáló saját magát adta ki a kiszemelt áldozat unokájának (az unoka nevéről az elkövető éppen a sértettől szerzett tudomást, valahogy igy: -Te vagy az... név...? - Igen Mama. stb).

tovább a hírlevélre >>>


"Te Szedd akció"

 

Sikeres volt a "Te Szedd" akció
A 2015. évi "Te szedd" szemétszedési akcióban önkormányzatunk több mint 200 zsák külterületen szétszórt hulladékot gyűjtött be, melyet május 19-én szállítottak el a hulladéklerakóba. Felhívjuk a lakosság figyelmét, amennyiben a községben vagy külterületén "szemetelőt" látnak, azonnal értesítsék a KMB megbízottat vagy a gyöngyösi rendőrkapitányságot. (37/312-557)


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szelektív hulladékgyűjtők érkeznek januárban Gyöngyöstarjánba

Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2014. november 14-én az Önkormányzat képviseletében Nagy Károly polgármester és az Unischo Kft. képviseletében Scholtz Róbert ügyvezető aláírta 1700 db kerekes hulladékgyűjtő szállításáról szóló szerződést. Valamennyi háztartás kettő darab 120 literes edényzetre lesz jogosult, melynek használatáról és a szállítás módjáról a lakosságot a kukák átvételét követően tájékoztatjuk. A 12,5 millió forint értékű beruházást az Önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztérium utófinanszírozású pályázatából valósítja meg.
Kérjük, legyenek partnereink az új hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelő szelektív gyűjtés kialakításában és bevezetésében!

Gyöngyöstarján, 2014. november 21.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata


Önkormányzati választások 2014. október 12. Gyöngyöstarján települési választás eredményei >>>>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község helyi építési szabályzata és településrendezési terve felülvizsgálati eljárásában Gyöngyöstarján Településfejlesztési Koncepcióját a Képviselő-testület 78/2013. (XII. 19.) határozatának mellékleteként jóváhagyta. A koncepció a községházán és itt megtekinthető  >>>

Gyöngyöstarján, 2014. január 14.
 Nagy Károly polgármester s.k.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szervezetünk a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 pályázati kiírásán sikeresen pályázott, 4.020.578,-Ft támogatást nyert.

A pályázat célja a többfunkciós közművelődési intézményekben az ( Integrált Közművelődési Terekben) hagyományőrző kézműves foglalkozások, szakkör, és digitális írástudást fejlesztő nem formális képzések megszervezése, tanfolyam vagy klub keretében.
Tovább a közleményre: PDF formátum >>> Word formátum >>>

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

Általános tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről >>>
Kérelem - formanyomtatvány a közlekedési kedvezményre való jogosultság megállapítása iránt >>>>


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő változásokról
tovább a jogszabályokra >>>


FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK

Felhívom a figyelmet, hogy az állatvédelmi törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról.
Aki e kötelességét megszegi, kutyáját kóborolni hagyja, elzárásra is átváltoztatható
150 000 Ft-ig
terjedő pénzbüntetéssel sújtható szabálysértést követ el és legalább 90 000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal kell sújtani.


Gazdája felügyelete nélkül közterületen kutya nem tartózkodhat!

Gyöngyöstarján, 2013. október 29.

Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSHEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

A közüzemi víz biztonságos, korlátozás nélkül fogyasztható és használható!

Eger, 2013. október 10.

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére
az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert
alakított ki................ hirdetmény >>

TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelő egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2013-ban havonta
6660 forint
(naponta 222 forint) összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást
ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. ......
 a tájékoztató teljes szövege >>>


POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

2013. MÁRCIUS 18. Tisztelt Lakosság! Az elmúlt két évben olyan törvények jelentek meg, amelyek lényegesen befolyásolják a települések eddig megszokott életét. E törvényekben nem mindig egyértelműek a célok és következmények, ezért a települések képviselő testületeinél bizonyos kérdésekben kétségek merülnek fel. Ezek áttekintésére több írott oldalra volna szükség, de a lakosságot leginkább foglalkoztató két témáról tényszerűen informálom Önöket.
I. Az iskolák állami kézbe vétele:
II. Közös hivatal létrehozása:
A tájékoztató teljes terjedelemben >>

FÖLDHIVATALI TÁJÉKOZTATÓ

  Még be nem jelentett földek tulajdonosai számára:
  Bejelentett földhasználók számára:


BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS

Nyugtalanító betöréses lopások történtek az utóbbi hetekben községünkben. Meggyőződésem, hogy kérésemnek megfelelően a gyakoribb rendőri jelenlét vagy a félig kész és heteken belül működőképes térfigyelő rendszer sem
fogja garantálni a bűncselekmények teljes megszűnését.
Ezért kérem a község lakosságát, hogy értékeikre fokozottan vigyázzanak és szomszédaikra
- főleg az idősebb korosztályra is - nagyobb figyelemmel legyenek.
Ha gyanús egyéneket, házalókat látnak, azonnal írják fel a gépkocsijuk rendszámát és hívják

a gyöngyöspatai rendőrőrsöt munkaidőben
(Tel: 36/522-121), vagy
a gyöngyösi rendőrkapitányságot
(Tel: 37/312-557).

Kérem még különös tekintettel azon gazdáknak a figyelmét, akik alkalmi munkavállalókat alkalmaznak, hogy saját biztonságuk érdekében
és a lakosság megnyugtatására alkalmi munkásaikat megbízható körből válasszák.

Gyöngyöstarján, 2013. január 22.    
Megértésüket megköszönve:
Nagy Károly sk.
polgármester
 

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó 2012. októberi számában a Rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatót tett közzé, kérjük,
tanulmányozzák át!

ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGÉRT

a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály felhívása

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk nem történhet meg, pedig bármelyikünk bűncselekmény áldozatává válhat. Különösen az idős
korúak vannak veszélyben, akik sérelmére a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények a lopás, a rablás és a csalás.
Milyen helyzetek fordulhatnak elő? >>>>


FELHÍVÁS EBTARTÓKNAK!

Felhívom a figyelmet, hogy az állatvédelmi törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat szökésének
megakadályozásáról. Aki e kötelességét megszegi, kutyáját kóborolni hagyja, szabálysértést követ el és
30 000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható. Gazdája felügyelete nélkül közterületen kutya nem tartózkodhat!

2013. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet alapján valamennyi négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel, azaz az azonosítását szolgáló elektronikus eszköz
beültetésével tartható.
  A jelölés megtörténtét a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal állatvédelmi hatóságként ellenőrzi.
  Aki az egyedi jelölési kötelezettségének nem tesz eleget, legalább 45 000 forint összegű állatvédelmi bírsággal kell sújtani.
  Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy amennyiben az azonosító eszköz beültetése megtörtént, azt az önkormányzat ebnyilvántartása részére jelentsék be a beültetésről szóló dokumentumok bemutatásával.

Gyöngyöstarján, 2013. január 7.
Dr. Jakab Csaba sk. jegyző


FELHÍVÁS HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE!

A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama:
egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani. Ehhez szükség van a
sírhely azonosítására
(melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.
Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.
A sírhelyek megváltásával kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 37/372-025 telefonon ad.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata


Új informatikai eszközökkel indul a tanév a gyöngyöstarjáni általános iskolában

Szeptember 1-jétől használják a diákok azokat az új informatikai eszközöket, melyet Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a TIOP-1.1.1 jelű pályázatával nyert el. Beszerzésre került 15 darab multimédia PC korszerű monitorokkal, 5-5 darab interaktív tábla, notebook, projektor, továbbá 1 darab szervergép és 1 darab WIFI csomag.
Az iskola 13 pedagógusa oktatáson vett részt, ahol elsajátíthatták az új eszközök használatát. Az új tanévtől kezdődően így adottak a feltételek a diákok
oktatására megújult módszerekkel, az infokommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket kihasználva.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:  7 425 000 Ft

Gyöngyöstarján, 2011. augusztus 29.
Dr. Jakab Csaba jegyző,
projektmenedzser

FELHÍVÁS!

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk mentén a csapadékvíz elvezető árok, áteresz tisztításáról gondoskodjanak..........a felhívás teljes szövege >>>>

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
 A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.
 A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása külterületen a földhivatalok, belterületen az önkormányzat jegyzőjének hatásköre. Az ellenőrzést a földhivatalok mezőgazdászai határszemlék során végzik - részletek >>>>

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu