Változik a hulladékszállítás rendje az év végén!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy
2018. december 25-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 22-én , szombaton,
2018. december 25-én esedékes szelektív hulladékszállítást 2018.december 20-án, csütörtökön,
2019. január 1-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 29-én, szombaton
fogja elvégezni az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Kérjük az edényzeteket reggel 7.00 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek.
A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.nhszeszakkom.hu honlapon vagy a 37/311-894 telefonszámon.
NHSZ Észak-Kom

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december és 2019. január hónapokban az ügyfélfogadás a következő napokon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén szünetel:

2018. december 1., szombat
2018. december 15., szombat
2018. december 21., péntek
2018. december 27., csütörtök
2018. december 28., péntek
2019. január 2., szerda
2019. január 3., csütörtök
2019. január 4., péntek

Anyakönyvi ügyeletet a 06-30-815-2170-es telefonszámon biztosítunk.

Gyöngyöstarján, 2018. november 20.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 20-án (csütörtökön) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 11. 29.

2018. november 29-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (XI. 29.) KT határozata a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti szociális étkeztetést érintő változásokat, valamint a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 30 napon belül

A határozat mellékletei

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Közmeghallgatás

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart. Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb létszámú részvétel esetén: Művelődési Ház)
Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. november 29-én (csütörtökön) 18 órára összehívta
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén, Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirend előtt:

 • Tájékoztató a két ülés között végrehajtott feladatokról
 • Általános iskola és az óvoda tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Pénzügyi és Szociális Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről
 • A Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tájékoztatója a két ülés között történtekről

Napirendi javaslat:
 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Tájékoztató Gyöngyöstarján egészségügyi alapellátásáról
  Előadó: Dr. Petrovics Antal háziorvos, Dr. Purger Piroska gyermekorvos, Hammer Tünde védőnő

 3. Beszámoló a házi segítségnyújtás működéséről
  Előadó: vezető gondozó

 4. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester
  Előkészítésben résztvevők: Pénzügyi - Szociális Bizottság

 5. 2019. évi koncepció elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 6. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. november 22.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 11. 12.

2018. november 12-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2018. (XI. 12.) KT határozata igazgatási szünetről
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. december 1. ,  15. , 21., 27., 28., valamint 2019. január 2., 3. és 4. napjára.
 
Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Tájékoztatás áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. november 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

Csatorna illemtan

TUDTA ÖN, HOGY...
... a szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító telepek működését nem zavarják?
... a csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették?
... a tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul működni?
... a szennyvíztisztító-telepek csak a normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak?
... a házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának,     használójának kell gondoskodni?

KÉRJÜK, HOGY ÖN IS FOGADJA MEG AZ ALÁBBIAKAT, TARTSA BE A CSATORNA ILLEMTANI SZABÁLYOKAT, HISZEN A KÖRNYEZETÜNK VÉDELME KÖZÖS ÉRDEKÜNK!

Tilos a csatornába juttatni:
Mérgező anyagot: mérgek, gyógyszerek és növényvédő szerek, nehézfémtartalmú folyadékok, tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, lebomlásuk után mérgekké, tűzveszélyessé váló anyagok, stb.
Üzemzavart okozó anyagot: fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack, macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, vízben nem oldható egészségügyi anyag (vatta, tampon), egyéb háztartási hulladék (textil, növény, gyümölcsmag, szőr), stb.
Szerves szennyezőanyagot: állattartásból származó híg tárgya, háztartási ételmaradék, zsírok, olajok, háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, elpusztult kisállatok tetemei, emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz, stb..
Túlterhelést okozó anyagot: csapadékvíz, belvíz, talajvíz

ÉS, HOGY MIÉRT?
Mert a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, és ha a csatornahálózatba méreg vagy egyéb szennyező anyag kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ezáltal sérülhet a befogadó élővíz, ráadásul az egyébként a mezőgazdaságban hasznosítható szennyvíziszap is használhatatlanná válik.
Mert, ha a zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatornacsöveket egyaránt.
Mert a szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket és lakóingatlanok elöntését okozhatjuk.

Sajnos előfordul, hogy a lakosság - értékeit mentve - a szennyvízcsatornába vagy közterületre szivattyúzza a pincében feljött talajvizet. Sokan nem is sejtik, hogy ezzel épületük állékonyságát is veszélyeztetik, hiszen a talajvíz kiszivattyúzása után a pincében újra feltör majd a talajvíz, amely az áramlási utakat kitágítva káros talajmozgásokat, szélsőséges esetben talajtörést okozhat.

A Dunántúli Regionális Vízművek tájékoztatója és a vizinform.hu alapján

Környezetünk védelmében a fűtésről

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni.
Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.
Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. szeptember 25-én megjelent "Közeleg a fűtési szezon" című közleménye alapján

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)

Fűtési időszakban nincs zöldhulladék égetés

Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében november 1. és március 31. között az elszáradt avart és kerti hulladékot tilos elégetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bezsákolt vagy összekötözött és legfeljebb egy méter hosszúságú zöldhulladékot a hulladékszállítási szolgáltató díjmentesen a hulladékgazdálkodási naptárban megjelölt napokon elszállítja.
Az avar és kerti hulladékon kívül bármilyen más hulladék égetése esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a járási hivatal 100 000 forintos bírságot szab ki.
Évi egyszeri lomtalanítás díjmentesen igényelhető a 06-37/311-894 (34 mellék) telefonszámon vagy az urban.tunde@nhsz.hu e-mail címen.
Gyöngyöstarjánban szerződéssel rendelkezők részére igénybe vehető még a gyöngyösi hulladékudvar szolgáltatása is, melyről további információ a nhszgyongyos.hu honlapon vagy 06-37/311-894 telefonszámon kapható.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Már a hirdetésből látszik, jogosult-e valaki tűzifát árusítani

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: "A fatermékkel kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni."
A technikai azonosító számot a NÉBIH vezeti, nyilvántartása a portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso oldalon ellenőrizhető.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. október 8-án az alábbi rendelkezést tartalmazza: "29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy en-gedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a)
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak."
Jegyzői hatáskörbe kizárólag az alábbi esetek tartoznak:
"A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény."
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.
Az eljárás illetéke 3000 Ft. Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A kérelem adattartalma itt letölthető

Gyöngyöstarján, 2018. október 10.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bursa Hungarica pályázat - MÓDOSÍTVA!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2018. november 13.

A típusú pályázat
B típusú pályázat


A pályázati kiírásokban szereplő határidők a módosított ütemtervben szereplő határidőkre módosulnak

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 09. 27.

2018. szeptember 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (IX. 27.) KT határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról


Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. évben is részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi
fedezetet - maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális
Bizottságot bízza meg. alkalmazását.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. október 3.


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2018. (IX. 27.) KT határozata
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart.
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a helyben
szokásos módon értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 15 napon belül


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (IX. 27.) KT határozata
Helyi esélyegyenlőségi programról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Előterjesztés Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásához" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a dokumentum nyilvánosságának
biztosításáról az önkormányzat honlapján történő közzététel útján.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a HEP IT-ben meghatározott felelősöket, együttműködő
partnereket, hogy a településen élők az esélyegyenlőségének növelése érdekében működjenek
közre a programok megvalósításában.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül
A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (IX. 27.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. október 13. és 2018. november 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Képviselő-testületi ülés: 2018. szeptember 27-én

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. szeptember 27-én (csütörtökön) 17 órára
összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem (Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. oktatási évről
  Előadó: Napközi Otthonos Óvoda igazgatója

 3. Tájékoztató az állam által működtetett általános iskola működésének tapasztalatairól
  Előadó: általános iskola intézményvezetője

 4. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. Tájékoztató a község közbiztonságáról
  Előadó: Dávid Péter körzeti megbízott, Molnár József polgárőrség parancsnoka

 6. A támogatásban részesült Egyesületek 2018. évi beszámolója
  Előadó: Egyesületek elnökei

 7. Csatlakozás Bursa Hungarica pályázathoz
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 8. Közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 9. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 10. Indítványok, egyebek

Gyöngyöstarján, 2018. szeptember 19.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Lógiszögi dűlő 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Természetben biztosított téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy téli rezsicsökkentésre háztartásonként egy igénybejelentést tehetnek, akik korábban a földgázfogyasztók részére biztosított 12 000 forintos juttatásban nem részesültek, erről büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak és fűtésüket tűzifával vagy szénnel vagy PB-gázzal vagy fűtőolajjal vagy pellettel/brikettel oldják meg.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A bejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

Bejelentőlap a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) átvehető.

Az igényelt tüzelőanyagot az Önkormányzat nem szállítja házhoz, hanem azt az igénybejelentő részére kiállított igazoláson feltüntetett kereskedőnél lehet majd átvenni.

Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Étkeztetés: változtak a feltételek és a térítési díjak

2018. szeptember 1-jétől az Önkormányzat a következő étkezési térítési díjakat állapította meg:

Gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés esetén:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj
Óvodai gyermekellátás
400 Ft
Családi bölcsőde
410 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
360 Ft
Iskolai napközi ellátás
600 Ft
Alkalmazottak ebéd
500 Ft
Vendég ebéd
950 Ft

A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
kiszállítás nélkül
kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg
225 Ft
375 Ft
180 %-a és 300 %-a közötti
385 Ft
535 Ft
300 %-a és 400 %-a közötti
495 Ft
645 Ft
400 %-a feletti
660 Ft
810 Ft

Szociális étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:
a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig (az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be),

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

Egyéb esetben az ellátás nem mondható le.

További változás, hogy ezentúl valamennyi típusú étkeztetés térítési díját átutalással Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 62000026-11030630 számú számlájára a számla sorszámának feltüntetésével vagy a számlához csatolt beszedési megbízással lehet megfizetni, a készpénzes térítési díj fizetés megszűnt.
Gyöngyöstarján, 2018. augusztus 01.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató címképzésről (Rákóczi Ferenc utca 44.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 07. 11.

2018. július 11-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2018. (VII. 11.) KT határozata
a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontja alapján irányítási jogkörében a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről az alábbi határozatot hozta:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, valamint az irányítása alatt álló Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerveknél elrendeli a jelen határozat 1. melléklete szerinti szabályzat alkalmazását.
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző, Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: azonnal

A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2018. (VII. 11.) KT határozata
önkormányzati hatósági ügyekben végrehajtás foganatosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás foganatosítását az állami adóhatóságtól önkormányzati hatósági ügyekben nem kívánja más szervhez átteni.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2018. (VII. 11.) KT határozata
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Katica kiscsoportban és a Napocska középső csoportban a maximális óvodai csoportlétszámot az intézmény 20 százalékkal túlléphesse. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a határozatról az igazgatót tájékoztassa.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 10.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
következő rendkívüli ülését a polgármester 2018. július 11-én (szerdán) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:
 1. Útjavítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. július 5. Nagy Károly polgármester s.k.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Részletes tájékoztató
Segédlet e-papíros benyújtáshoz

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 06. 27.

2018. június 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (VI. 27.) KT határozata igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. július 2. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 2018. július 2.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2018. (VI. 27.) KT határozata önkormányzati tulajdonban álló kutak használatáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló,
közterületen található ásott kutakból történő vízkivételt nem szabályozza.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2018. (VI. 27.) KT határozata településképvédelmi rendelet végrehajtásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a a településkép védelméről szóló
19/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott épületekre a helyi védettség bejegyzéséről
addig ne intézkedjen, míg a tulajdonosokkal erről a polgármester nem egyeztet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokkal a helyi védelem bejegyzéséről egyeztessen.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 1.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Sósirét tanya 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS,
Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére.
A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához e
tárgyban beérkezett bejelentések alapján, a következő területeken történt a hivatkozott készítményekkel csávázott vetőmaggal napraforgó
és kukorica vetés:

2018 évben neonikotinoid hatóanyagot tartalmazó csávázószerrel kezelt napraforgó vetésterületek Gyöngyöstarján település határában

helyrajzi szám terület (ha)
092/2, 4-6, 8-9, 11-13, 53-54, 58-65, 15, 18-22,
24-27,36-38, 48-49, 56-57, 66, 69, 44, 46-47
109

A méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni
az évi méhészeti tevékenységüket.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 12/A.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Fajzati út 14.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Tájékoztató címképzésről (Kaloda dűlő 3.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

1 234
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu