GYÖNGYÖSTARJÁN


Hasznos Hírek
Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról >>>

Tájékoztató gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról >>>

A gyöngyössolymosi kőbánya építési-bontási törmeléket átvesz!
A 2020. évi díjak elérhetők itt >>>


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan >>>

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan. >>>

Lakossági tájékoztató bel- és külterületi égetésről -
a Katasztrófavédelem információi >>>


Csatorna illemtan >>>

Könnyebben jutnak célba a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványok - a kormányhivatal tájékoztatója >>>

Változtak a zajkeltés helyi szabályai >>>

Súlykorlátozás bevezetéséről >>>

Megjelent a településkép védelméről szóló rendelet >>>

Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>
Régebbi számok

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Közkifolyók használatáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 2020. április 8-án a Petőfi utca 69. szám előtti közkifolyóból vett vízmintában határérték feletti növényvédőszer-vegyületet talált.

A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet - háztartási célú vízhasználatra - a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.

A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás, mezőgazdasági célú használat) történő rendszeres igénybevételéhez.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére.

Fentiek alapján:

TILOS A KÖZKIFOLYÓT IGÉNYBE VENNIE OLYAN INGATLAN TULAJDONOSÁNAK, MELY A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSBA BE VAN KÖTVE!
TILOS A NEM HÁZTARTÁSI CÉLÚ, ENGEDÉLY NÉLKÜLI VÍZVÉTELEZÉS!
TILOS A KÖZKIFOLYÓRA TÖMLŐT (SLAGOT) CSATLAKOZTATNI, ILLETVE TÖMLŐN KERESZTÜL TÖLTENI KANNÁKAT, EDÉNYEKET, MERT AZ EGÉSZ KÖZHÁLÓZAT VIZE ELFERTŐZŐDHET.
ENNEK OKA AZ, HOGY A KÚT LEÜRÍTI A KÚTSZÁRBAN MARADÓ VIZET ÉS ILYENKOR A TÖMLŐN KERESZTÜL FELSZÍVJA AZT A VIZET, AMI AZ EDÉNYBEN VAN.

Aki a fenti tilalmakat megszegi, az Önkormányzatnak okoz kárt és lopást követ el! Rendszeres jogosulatlan használat esetén a közkifolyó fenntartásának szükségességét az Önkormányzat felülvizsgálja.

Aki vízilétesítménybe közvetlenül vagy közvetve szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi, vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg, szabálysértést követ el és 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A hatályos jogszabályoktól és a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatától eltérő szabálytalan közműhasználat esetén a lakossági felhasználó 5.000 Ft, a nem lakossági felhasználó 10.000 Ft összegű kötbért köteles fizetni!

Amennyiben szabálytalan vízvételezést észlelnek, kérjük, jelezzék Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére.

Gyöngyöstarján, 2020. május 7.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Változások egyes önkormányzati adóügyekben

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ÉTKEZTETÉSRŐL

Gyöngyöstarján Község polgármestere a 2020. április 9-ig benyújtott igények vizsgálatát követően az önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés rendjét 2020. április 15. napjától további intézkedésig az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézményi gyermekétkeztetés óvodában és iskolában:
valamennyi , a Mosolyfalva Óvodában és a Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában jogviszonnyal rendelkező gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermek étkeztetését kiszállítással biztosítjuk.

Azon gyermekek esetén, akik részére az intézményi gyermekétkeztetést 2020. március 13-át megelőzően sem igényelték, amennyiben a szülő mégis igényli, azt az étkeztetést biztosító Mosolyfalva Óvodában kell jelezni.

Az ingyenes étkezőknek továbbra sem kell térítési díjat fizetni. A térítési díjat fizető gyermekek térítési díját
2020. április 15-től a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig, de legfeljebb a 2019/2020. tanév végéig az önkormányzat átvállalja, melyről az érintett szülők 2020. július 15. napjáig határozattal értesülnek.

Az ételtartók és a kiszállítás költségét az önkormányzat viseli.

Gyöngyöstarján, 2020. április 14.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató intézményi térítési díjakról

Polgármesteri fogadóóra

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Viktor polgármester minden hónap első hétfői munkanapján 17-18 óra között fogadóórát tart a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Gyöngyöstarján, 2020. március 15.  
Kiss Viktor polgármester s.k.

Változás az égetés szabályaiban

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (OTSZ) 2020. január 22-től a szabadtéri tűzgyújtást és tűzmegelőzést az alábbiak szerint szabályozza:

"225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik , a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére,
a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. [...]

225/A. § (1) A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(2) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(3) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.
(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni."

Az OTSZ 226. § (2) bekezdés szerinti bejelentés nyomtatványa letölthető itt

A bejelentést a következő címre kell eljuttatni:
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.


Az OTSZ 225. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata jogszabályt alkotott, mely a növényi hulladékok égetésével kapcsolatban az alábbi szabályozást tartalmazza:
"16. §  (1)  A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet
(2) Elszáradt avart és kerti hulladékot április 1. és október 31. között hétfői napokon - kivéve ha ez ünnepnapra esik - 12.00 és 18.00 óra között csak szélcsendes időszakban, a Község belterületén, saját vagy bérelt ingatlanon belül jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(2a) A község külterületén növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladékot április 1. és október 31. között csak hétfői napon 12.00 és 18.00 óra között szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az égetés hősugárzása és füstje kárt ne okozzon.
(3)  Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(4)  A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből  parázs őrizetlenül ne maradjon.
Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.
(5)  Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.
(6)  Az országos vagy Heves megye területére vonatkozó tűzgyújtási tilalom időtartama alatt a település teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti hulladék és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék égetése."

Az OTSZ 2020. január 22-től több ponton módosult, melyről a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági Osztálya ad felvilágosítást.

Az OTSZ 2020. január 22-től hatályos szövege elérhető itt

A tájékoztató a kiadásának napján hatályos jogszabályok alapján készült.

Gyöngyöstarján, 2020. január 28.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Madárinfluenza: országszerte zártan kell tartani a baromfit

A katasztrófavédelem lakossági tájékoztatója

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

Bűnmegelőzési hírlevél

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4 475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1 825 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2020. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
   a)  külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint,
   b)  belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint,
   c)  a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti díjat kell         megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7 605 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben alkalmazott díjakról

2020. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:
 1. A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

 2. Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára
  25 évre
  4 750 Ft
  Kettes sírhely ára
  25 évre
  9 500 Ft
  Sírbolt (1 személyes)
  60 évre
  8 400 Ft
  Sírbolt (2 személyes)
  60 évre
  16 800 Ft
  Urna fülke
  10 évre
  11 600 Ft

  Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

 3. Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
  4 060 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
  5 575 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
  5 790 Ft
  Sírbolt építésénél
  11 590 Ft
  köteles fizetni, használati díj címén.
  A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

 4. A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely esetében
  1 355 Ft
  Kettes sírhely esetében
  1 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
  1 560 Ft
  Sírbolt esetében
  2 725 Ft

 5. Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
Gyöngyöstarján, 2019. december 16.
Kiss Viktor polgármester s.k.

Önkormányzati tájékoztató nem közművel elszállított szennyvíz szállítási díjairól

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén
2020. január 1-jétől:
   1. alapdíj: 11 000 Ft/forduló+ÁFA
   2. ürítési díj: 800 Ft/m3+ÁFA

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

Önkormányzati tájékoztató közterülethasználat díjairól

2020. január 1-jétől az alábbi közterület használati díjakat kell megfizetni az önkormányzat részére:

Ssz. Eltérő használat célja, jellege   Mértékegysége
1. Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata 1 245 Ft/m2/hó
2. Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével) 375 Ft/m2/nap
3. Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység 5 540 Ft/jármű/hó
4. Mutatványos tevékenység 125 Ft/m2/nap
5. forgatási terület 210 Ft/m2/nap
6. forgatási terület töredéknapi díja 105 Ft/m2/nap
7. technikai terület 160 Ft/m2/nap
8. technikai terület töredéknapi díja 80 Ft/m2/nap
9. Stáb parkolás 110 Ft/m2/nap
10. Stáb parkolás töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
11. kiürítési terület 110 Ft/m2/nap
12. kiürítési terület töredéknapi díja 55 Ft/m2/nap
13. forgalom-technikai biztonsági terület 10 Ft/m2/nap
14. forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja 5 Ft/m2/nap

  Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.

A közterület használatát szabályozó önkormányzati rendelet 2020. január 1-jétől hatályos szövege
itt elérhető


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL


A köztemetőben a sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama: egyes és kettes sírhelyek esetén 25 év,
sírbolt (kripta) esetén 60 év.

Amennyiben az utolsó rátemetéstől a fenti idő eltelt, a sírhelyet meg kell váltani.
Ehhez szükség van a sírhely azonosítására (melyik parcella, sírsor és sírhely száma).
A megváltás elmaradása esetén a sírhely ismételten értékesítésre kerül.

Amennyiben a sírhelyről lemondanak, a hozzátartozók ezt közös nyilatkozattal írásban megtehetik.

A megváltás kifizetése az Önkormányzat pénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében lehetséges:
hétfőn, szerdán és pénteken 8 - 11 óra között.

A lemondás megtételéről szóló nyilatkozat átvehető, illetve kitölthető a
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben:
hétfőn 8-12 és 12.30-16 óra között, szerdán 8-12 és 12.30-16 óra között, pénteken 8-12 óra között.

Gyöngyöstarján, 2019. október 17.
Kiss Viktor polgármester s.k.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

A Heves Megyei Kormányhivatal HE/ÉBÁO/11-613/2019 számú határozatának teljes szövege
A Gyöngyösi Járási Hivatal HE-04/EBA/1060-2/2018 számú felhívása és mellékletei innen letölthetőek 
Az Országos Járványvédelmi Központ vezetőjének felhívása

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Változott a gyöngyösi járási hivatal ügyfélfogadási rendje

Egyes szociális étkezési térítési díjak változásáról
2019. április 1-jétől a csillaggal jelölt térítési díjak változnak, a többi változatlan.
A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum. kiszállítás nélkül kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg 275 Ft 405 Ft*
180 %-a és 300 %-a közötti 385 Ft 565 Ft*
300 %-a és 400 %-a közötti 495 Ft 675 Ft*
400 %-a feletti 660 Ft 840 Ft*

A 2019. április 1-jétől hatályos önkormányzati rendelet a www.njt.hu oldalon megtekinthető.

Információk házi segítségnyújtásról

Információk szálláshelyek üzemeltetőinek

Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018

Önkormányzati tájékoztató az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakról
- határidő: 2020. december 31.

2018. december 21-től a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Alapvető változás, hogy nemcsak a létesítő, hanem az üzemeltető is vízgazdálkodási bírsággal sújtható, viszont továbbra is minden egyes kút esetében egyenként kell vizsgálni:
- hatáskörrel a jegyző vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik-e,
- fennállnak-e a fennmaradási engedély kiadásának feltételei vagy üzemeltetési engedélyt kell-e kiadni.

Az ásott és a fúrt kutakra, a háztartási és a gazdasági vízigényekre az engedélyezési dokumentáció tartalma eltérő, ezért a kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot ügyfélfogadási időben a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével vagy  községüzemeltetési ügyintézőjével, akik helyi vízgazdálkodási ügyekben eljárnak. Azokban az esetekben, amikor a jegyzőnek nincs hatásköre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A vízügyi hatósági eljárásban kérelem csak írásban terjeszthető elő!

Mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az eljárás illetékmentességét nem állapította meg, a jegyző részére benyújtott kérelmen 3000 Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni!

Jelen tájékoztató a 2019. január 3-án hatályos jogszabályok alapján készült!

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Koronavírus-információk

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő NKFT. közleménye a lakossági hulladékudvar nyitva tartásáról 2020. június 2-ától >>>

Június 2-ától újra indul
a házhoz menő lomtalanítás >>>


Az óvodai rendkívüli szünet visszavonásáról és a nyári zárva
tartásról szóló polgármesteri határozat
(2020. 05. 25.) >>>


A védelmi intézkedések 2020. május 18-tól és 2020. június 1-től hatályos kiegészítései >>>

2020. május 18-tól változás a bejelentés
és engedélyköteles tevékenységek megkezdésekor >>>


2020. május 4-étől hatályos védelmi intézkedések szabályai
>>>


A Magyar Kormány hivatalos oldala a koronavírusról >>>

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információi veszélyhelyzet idejére >>>

Változások egyes önkormányzati adóügyekben >>>

Más településre járó gyermekek intézményi gyermekétkeztetése
>>>


Gyöngyöstarjáni intézménybe járó gyermekek intézményi gyermekétkeztetése
>>>


2020. április 15-től a közterületi szeszesital-fogyasztás tilos! >>>

Tájékoztató a kijárási korlátozás meghosszabbításáról >>>

Tájékoztató egyes szociális ellátások felülvizsgálatáról >>>

Óvodai beiratkozás a veszélyhelyzet alatt
>>>


2020. március 17-től hatályos intézkedések >>>

Dr. Petrovics Antal háziorvos tájékoztatója >>>

Dr. Purger Piroska gyermekorvos tájékoztatója >>>

Tájékoztató veszélyhelyzet idején követendő magatartásról (2020. március 15.) >>>

Módosult a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása >>>
 

Elérhetőségek


Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július
2018. szeptember

Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2020

Tájékoztató a gyöngyösi hulladékudvarról

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2020. év
2019. év
2018. év
2017. év
2016. év
2015. év

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése


Gyöngyöstarján orvosi eszköz beszerzése

A gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és Önkormányzati Hivatal
épületének energetikai korszerűsítéseSzéchenyi 2020

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről


Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,,

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el

lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu