Hasznos Hírek
Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet,
a villanyt és a gázt -
a Kormányhivatal információi >>>


Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>


Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Tájékoztató mezőőri járulék bevezetéséről >>>

Régebbi számok

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését a polgármester 2018. április 26-án (csütörtökön) 17 órára

összehívta Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén,
Tanácsterem
(Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.)

Napirendi javaslat:

 1. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 2. A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 3. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 4. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 5. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
  Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző

 6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásról tájékoztatás
  Előadó: Nagy Károly polgármester

 7. Indítványok, egyebek
Gyöngyöstarján, 2018. április 13.
 
Nagy Károly polgármester s.k.

Meghívó Települési Agrárgazdasági Bizottság 2018. április 20-i tisztújító ülésére

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 03. 22.

2018. március 22-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen
az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (III. 22.) KT határozata
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi  közbeszerzési tervéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének tárgyalására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé április 1-ig a 2018. évi közbeszerzési tervet.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. április 01.

1. melléklet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (III. 22.) KT határozata
intézményi térítési díjak megállapításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a családi napközi 2018. évi intézményi térítési díjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A szociális étkeztetés 2018. évi intézményi térítési díja nettó 1.135 Ft, kiszállítás nélkül, kiszállítással 1300 Ft.
A személyi térítési díjak összege nem változott.
2. A családi bölcsöde  2018. évi intézményi térítési díja 240 Ft/gondozási nap.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (III. 22.) KT határozata
igazgatási szünetről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el
2018. április 21. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (III. 22.) KT határozata
mezőőri szolgálat megszüntetéséről


1.Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatot 2018. március 31. napjával megszünteti.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében Ozsvárt Tibor (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 5 szám alatti lakost és Ozsvárt Mihály (...) 3036 Gyöngyöstarján, Szabadság u. 41 szám alatti lakost 2018. május 31. napjával 60 napos felmentési idő alkalmazásával a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pont indokolásával közalkalmazotti jogviszonyából felmenti.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a közalkalmazottakat, a rendőrséget és a Heves Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási szervét értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (III. 22.) KT határozata
önkormányzati helyiségek igénybe vételéről


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata tulajdonában álló Hősök u. 1. alatti épület volt pizzéria helyiségeit és a Jókai tér 5. alatti művelődési ház nagytermét évi 1 alkalommal díjmentesen igénybe veheti:
- gyöngyöstarjáni székhelyű civil szervezetek,
- IKSZT keretein belül működő csoportok, szerveződések,
- a gyöngyöstarjáni általános iskola és óvoda szülői munkaközössége,
- önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények szervezői.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Pálosi Györgyné
Határidő: azonnal

Általános iskolai beiratkozás

A 2018-19-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beíratásának időpontja:
2018. április 12-13. (csütörtök-péntek) 8-18 óra között
Az időpont a Gyöngyösi Járásban lévő összes település minden iskolai körzetére vonatkozik.
A közlemény

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Hatósági Osztály

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A 2018/2019. nevelési évre óvodai beíratás 2018. április 23-27-ig, 8-16 óráig lesz
a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.) Részletes tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZATOKRÓL ÉS VÉGZÉSEKRŐL

MEGJELENT A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

Az önkormányzati rendelet szövege a Nemzeti jogszabálytár felületéről letölthető.
A rendelet 2018. január 1-jétől hatályos >>>

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

A Képviselő-testület 2018. január 1-jétől az alábbi szolgáltatási díjakat állapította meg:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség
díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.

A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben
         - az esetenkénti fekete - fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal,
         - fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.

A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja
bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén
bruttó 1765 Ft/megjelenés.

Házasságkötéskor anyakönyvi eljárással összefüggésben fizetendő díjak 2018. január 1-jétől:

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként
         a)    külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 25 635 forint,
         b)    belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 12 710 forint,
         c)    a Művelődési Ház esetén a b) pontban megjelölt díjon felül a mindenkor hatályos terembérleti
                díjat kell megfizetni.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
7355 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.             Nagy Károly polgármester s.k

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

2018. január 1-jétől a köztemetőben az alábbi díjakat kell megfizetni:

1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.

2) Váltott sírhelyek:
  Egyes sírhely ára 25 évre
4 625 Ft
  Kettes sírhely ára 25 évre
9 250 Ft
  Sírbolt (1 személyes) 60 évre
8 100 Ft
  Sírbolt (2 személyes) 60 évre
16 200 Ft
  Urna fülke 10 évre
11 200 Ft

Rátemetés esetén az utolsó rátemetéskor meg nem váltott időszakot kell megfizetni (pl. ha kettes sírhelyen az utolsó rátemetéskor 12 éve igazoltan megváltásra került a sírhely 25 évre, akkor csak 12 évre eső díjat kell megfizetni)

3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes sírhely keretezésénél
3 925 Ft
  Kettes sírhely keretezésénél
5 390 Ft
  Hármas vagy nagyobb sírhely sírkeretezésnél
5 600 Ft
  Sírbolt építésénél 
11 210 Ft

köteles fizetni, használati díj címén.
A fenti munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek.

4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető az engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján
  Egyes síremlék esetében
1 310 Ft
  Kettes síremlék esetében
1 340 Ft
  Hármas vagy nagyobb síremlék esetében
1 500 Ft
  Sírbolt esetében
2 635 Ft

5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Gyöngyöstarján, 2017. december 18.           Nagy Károly polgármester s.k.

Változtak a helyi zajkeltés szabályai!

2017. október 11-i ülésén a Képviselő-testület módosította a zajvédelmi szabályokat tartalmazó környezetvédelmi rendeletet. 2017. október 17-től az önkormányzati rendelet csak a gázüzemű vad- és madárriasztók használatára vonatkozóan tartalmaz szabályozást: ezen eszközök használata belterületen tilos, külterületen is csak 6 és 22 óra között használható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy "aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el."
A szabálysértési hatóság a Gyöngyösi Járási Hivatal.

Gyöngyöstarján, 2017. október 16.         Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Súlykorlátozás bevezetéséről

Tájékoztató a Fajzati, Hatház, István, Petőfi, Tűzoltó, Rózsa, Damjanich, Szabadság, Nefelejcs, Szabadhegyi,
József Attila, Hóvirág utca lakói részére a 2017. szeptember 1-jétől hatályos változásokról >>>

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről >>>

Kerekítés miatt változnak az önkormányzat által alkalmazott térítési és sírhelydíjak >>>

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Vadászterületet kijelölő határozatok >>>

Kerti kutak: nem mindig a jegyző engedélyezi >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

Kéményseprésről röviden >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Álláshirdetés: takarító
Határidő:
2018. április 26.


ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2018.
Választási információk
- - -
Tájékoztató a gyöngyösi
kormányablak nyitva
tartásáról
- - -
Felhívás
szavazatszámláló
bizottsági tagok
megválasztására
- - -
Választási Irodák
elérhetőségei
- - -
Tájékoztató az
országgyűlési képviselők
2018. évi választásáról

Elérhetőségek

Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2018.


FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus
ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2018. év >>>
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>>

A Heves Megyei Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatala
tájékoztatója a személygépkocsi-
szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról
>>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
TELEPÜLÉSKÉP-
VÉDELMI
ELJÁRÁSOKRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (XII. 29) rendeletében
meghatározta a
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július
>>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu