Hasznos Hírek
Csatorna illemtan >>>

Környezetünk védelmében a
fűtésről >>>


Könnyebben jutnak célba a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványok - a kormányhivatal tájékoztatója >>>

Változtak a zajkeltés helyi szabályai >>>

Súlykorlátozás bevezetéséről >>>

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról >>>

Megjelent a településkép védelméről szóló rendelet >>>

Önkormányzati
tájékoztató függő
hatályú határozatokról
és végzésekről >>>


Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet,
a villanyt és a gázt -
a Kormányhivatal információi >>>


Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>


Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Régebbi számok

Változik a hulladékszállítás rendje az év végén!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy
2018. december 25-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 22-én , szombaton,
2018. december 25-én esedékes szelektív hulladékszállítást 2018.december 20-án, csütörtökön,
2019. január 1-én esedékes kommunális hulladékszállítást 2018.december 29-én, szombaton
fogja elvégezni az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Kérjük az edényzeteket reggel 7.00 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek.
A hulladékszállítással kapcsolatosan további tájékoztatást és információt kaphat a www.nhszeszakkom.hu honlapon vagy a 37/311-894 telefonszámon.
NHSZ Észak-Kom

Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december és 2019. január hónapokban az ügyfélfogadás a következő napokon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén szünetel:

2018. december 1., szombat
2018. december 15., szombat
2018. december 21., péntek
2018. december 27., csütörtök
2018. december 28., péntek
2019. január 2., szerda
2019. január 3., csütörtök
2019. január 4., péntek

Anyakönyvi ügyeletet a 06-30-815-2170-es telefonszámon biztosítunk.

Gyöngyöstarján, 2018. november 20.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. december 20-án (csütörtökön) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 11. 29.

2018. november 29-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott, melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el:

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (XI. 29.) KT határozata a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
2. melléklete szerinti szociális étkeztetést érintő változásokat, valamint a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Módosító Okiratát jelen
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetű szövegét jelen határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Módosító Okiratot és az Alapító Okirat egységes szerkezetű szövegét a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 8 napon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvoda igazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatán és egyéb dokumentumain a változást vezesse át.

Felelős: Szecskő Tiborné igazgató
Határidő: 30 napon belül

A határozat mellékletei

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)

Fűtési időszakban nincs zöldhulladék égetés

Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében november 1. és március 31. között az elszáradt avart és kerti hulladékot tilos elégetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bezsákolt vagy összekötözött és legfeljebb egy méter hosszúságú zöldhulladékot a hulladékszállítási szolgáltató díjmentesen a hulladékgazdálkodási naptárban megjelölt napokon elszállítja.
Az avar és kerti hulladékon kívül bármilyen más hulladék égetése esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a járási hivatal 100 000 forintos bírságot szab ki.
Évi egyszeri lomtalanítás díjmentesen igényelhető a 06-37/311-894 (34 mellék) telefonszámon vagy az urban.tunde@nhsz.hu e-mail címen.
Gyöngyöstarjánban szerződéssel rendelkezők részére igénybe vehető még a gyöngyösi hulladékudvar szolgáltatása is, melyről további információ a nhszgyongyos.hu honlapon vagy 06-37/311-894 telefonszámon kapható.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Már a hirdetésből látszik, jogosult-e valaki tűzifát árusítani

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: "A fatermékkel kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni."
A technikai azonosító számot a NÉBIH vezeti, nyilvántartása a portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso oldalon ellenőrizhető.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. október 8-án az alábbi rendelkezést tartalmazza: "29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy en-gedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a)
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak."
Jegyzői hatáskörbe kizárólag az alábbi esetek tartoznak:
"A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény."
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.
Az eljárás illetéke 3000 Ft. Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A kérelem adattartalma itt letölthető

Gyöngyöstarján, 2018. október 10.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

A Gyöngyösi Járási Hivatal felhívása sertéstartóknakTájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről >>>

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Elérhetőségek

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július >>>
2018. szeptember >>>


Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2018.


FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus
ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2018. év >>>
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu