Hasznos Hírek
Csatorna illemtan >>>

Környezetünk védelmében a
fűtésről >>>


Könnyebben jutnak célba a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványok - a kormányhivatal tájékoztatója >>>

Változtak a zajkeltés helyi szabályai >>>

Súlykorlátozás bevezetéséről >>>

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról >>>

Megjelent a településkép védelméről szóló rendelet >>>

Önkormányzati
tájékoztató függő
hatályú határozatokról
és végzésekről >>>


Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet,
a villanyt és a gázt -
a Kormányhivatal információi >>>


Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>


Tűzmegelőzési tájékoztató >>>

Régebbi számok

Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018

Tájékoztatás áramszünetről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. november 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) a községházát is érintő áramszünet miatt a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) zárva tart.

A zöldhulladékok elszállítása hosszabb időt vesz igénybe

A közszolgáltató a nagy mennyiségű zöldhulladék elszállításával a szállítási napon nem végzett.
A hulladéknaptárban írt módon kihelyezett zöldhulladékot néhány napon belül elszállítják, addig
a Tisztelt Lakosság türelmét kérjük!

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)

Fűtési időszakban nincs zöldhulladék égetés

Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete értelmében november 1. és március 31. között az elszáradt avart és kerti hulladékot tilos elégetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bezsákolt vagy összekötözött és legfeljebb egy méter hosszúságú zöldhulladékot a hulladékszállítási szolgáltató díjmentesen a hulladékgazdálkodási naptárban megjelölt napokon elszállítja.
Az avar és kerti hulladékon kívül bármilyen más hulladék égetése esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a járási hivatal 100 000 forintos bírságot szab ki.
Évi egyszeri lomtalanítás díjmentesen igényelhető a 06-37/311-894 (34 mellék) telefonszámon vagy az urban.tunde@nhsz.hu e-mail címen.
Gyöngyöstarjánban szerződéssel rendelkezők részére igénybe vehető még a gyöngyösi hulladékudvar szolgáltatása is, melyről további információ a nhszgyongyos.hu honlapon vagy 06-37/311-894 telefonszámon kapható.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Már a hirdetésből látszik, jogosult-e valaki tűzifát árusítani

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: "A fatermékkel kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni."
A technikai azonosító számot a NÉBIH vezeti, nyilvántartása a portal.nebih.gov.hu/eutr-kereso oldalon ellenőrizhető.
Dr. Jakab Csaba jegyző

Tájékoztató 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. október 8-án az alábbi rendelkezést tartalmazza: "29. § (7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy en-gedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a)
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak."
Jegyzői hatáskörbe kizárólag az alábbi esetek tartoznak:
"A 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
-
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
-
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
-
nem gazdasági célú vízigény."
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.
Az eljárás illetéke 3000 Ft. Azokban az esetekben, amikor a jegyző hatásköre a fentiek alapján nem állapítható meg, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A kérelem adattartalma itt letölthető

Gyöngyöstarján, 2018. október 10.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Bursa Hungarica pályázat - MÓDOSÍTVA!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első
félévére vonatkozóan ("A" pályázat), valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ("B" pályázat).

Benyújtási határidő: 2018. november 13.
A típusú pályázat
B típusú pályázat


A pályázati kiírásokban szereplő határidők a módosított ütemtervben szereplő határidőkre
módosulnak

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV HATÁROZATOK KIHIRDETÉSÉRŐL: 2018. 09. 27.

2018. szeptember 27-én Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tartott,
melyen az alábbi normatív határozatokat fogadta el: 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2018. (IX. 27.) KT határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról


Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben is részt kíván venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s az ehhez kapcsolódó anyagi fedezetet - maximum 500.000.- forintot - biztosítja. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságot bízza meg. alkalmazását.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 2018. október 3.


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2018. (IX. 27.) KT határozata
közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról


Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26. (hétfő) 18 órakor közmeghallgatást ("falugyűlés") tart.
Helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterem (nagyobb részvétel esetén: Művelődési Ház)

Napirend:
1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról
A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot a helyben
szokásos módon értesítse.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: 15 napon belül


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2018. (IX. 27.) KT határozata
Helyi esélyegyenlőségi programról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Előterjesztés Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásához" című előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
2. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.

Felelős: Nagy Károly polgármester
Határidő: azonnal

3. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a dokumentum nyilvánosságának biztosításáról az önkormányzat honlapján történő közzététel útján.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül

4. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a HEP IT-ben meghatározott felelősöket, együttműködő partnereket, hogy a településen élők az esélyegyenlőségének növelése érdekében működjenek
közre a programok megvalósításában.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: 15 napon belül
A határozat melléklete


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2018. (IX. 27.) KT határozata
igazgatási szünetről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén igazgatási szünetet rendel el 2018. október 13. és 2018. november 10. napjára.

Felelős: Dr. Jakab Csaba jegyző
Határidő: azonnal

Tájékoztató címképzésről (Lógiszögi dűlő 2.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

A Gyöngyösi Járási Hivatal felhívása sertéstartóknak

2018. szeptember 1-jétől érvényes autóbusz-menetrendekTermészetben biztosított téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy téli rezsicsökkentésre háztartásonként egy igénybejelentést tehetnek, akik korábban a földgázfogyasztók részére biztosított 12 000 forintos juttatásban nem részesültek, erről büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak és fűtésüket tűzifával vagy szénnel vagy PB-gázzal vagy fűtőolajjal vagy pellettel/brikettel oldják meg.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A bejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő!

Bejelentőlap a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) átvehető.

Az igényelt tüzelőanyagot az Önkormányzat nem szállítja házhoz, hanem azt az igénybejelentő részére kiállított igazoláson feltüntetett kereskedőnél lehet majd átvenni.

Igénybejelentő nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Étkeztetés: változtak a feltételek és a térítési díjak

2018. szeptember 1-jétől az Önkormányzat a következő étkezési térítési díjakat állapította meg:

Gyermek-, alkalmazotti és vendégétkeztetés esetén:
Étkeztetésben részesülők megnevezése
Fizetendő bruttó díj
Óvodai gyermekellátás
400 Ft
Családi bölcsőde
410 Ft
Iskolai menza (csak ebéd)
360 Ft
Iskolai napközi ellátás
600 Ft
Alkalmazottak ebéd
500 Ft
Vendég ebéd
950 Ft

A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum.
kiszállítás nélkül
kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg
225 Ft
375 Ft
180 %-a és 300 %-a közötti
385 Ft
535 Ft
300 %-a és 400 %-a közötti
495 Ft
645 Ft
400 %-a feletti
660 Ft
810 Ft

Szociális étkeztetést az ellátott vagy a térítési díj fizetésére jogosult csak az alábbi esetekben mondhatja le a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda élelmezésvezetője részére bejelentve:
a) amennyiben az ellátott hétfői napra nem kéri az ellátást, két munkanappal azt megelőzően,

b) amennyiben az ellátott egy hétre vagy annál hosszabb időszakra nem kéri az ellátást, az ellátás kérelmezett szüneteltetését megelőző hét szerda 16 óráig (az ismételt igénybevétel annak kezdetét megelőző hét szerda 16 óráig jelenthető be),

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti esetekben és módon.

Egyéb esetben az ellátás nem mondható le.

További változás, hogy ezentúl valamennyi típusú étkeztetés térítési díját átutalással Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 62000026-11030630 számú számlájára a számla sorszámának feltüntetésével vagy a számlához csatolt beszedési megbízással lehet megfizetni, a készpénzes térítési díj fizetés megszűnt.
Gyöngyöstarján, 2018. augusztus 01.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

Tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2018. június 15-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.
Részletes tájékoztató
Segédlet e-papíros benyújtáshoz

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről >>>

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

Elérhetőségek

Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július >>>
2018. szeptember >>>


Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2018.


FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus
ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2018. év >>>
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu