Hasznos Hírek
Lakossági tájékoztató bel- és külterületi égetésről -
a Katasztrófavédelem információi >>>


Csatorna illemtan >>>

Környezetünk védelmében a
fűtésről >>>


Könnyebben jutnak célba a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványok - a kormányhivatal tájékoztatója >>>

Változtak a zajkeltés helyi szabályai >>>

Súlykorlátozás bevezetéséről >>>

Tájékoztató a Hatvani Tankerületi Központ Gyöngyöstarjánban megvalósuló iskolafelújításáról >>>

Megjelent a településkép védelméről szóló rendelet >>>

Önkormányzati
tájékoztató függő
hatályú határozatokról
és végzésekről >>>


Tájékoztatás méhnyak- és emlőszűrésről >>>

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről >>>

Ingyenesen lehet beköttetni a vizet,
a villanyt és a gázt -
a Kormányhivatal információi >>>


Tűzifát csak ellenőrzött helyről vásároljanak >>>

Motoros géppel permetez? Mostantól kötelező erről tájékoztatnia a szomszédokat!
a NÉBIH
információi >>>


Zöldítéskor ügyeljünk
a beporzó rovarokra!
a NÉBIH
információi >>>

Régebbi számok

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda óvoda
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15.-2024.08.14.-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása, feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, a közoktatásról szóló valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, óvodapedagógusi szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • szakmai életrajz; intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37/372-025 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/300-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.
  • Személyesen: Dr. Jakab Csaba, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, önkormányzati határozatával.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a gyongyostarjani honlapon honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. április 8.

Tájékoztató címképzésről (Brassó utca 2., 5., 9., 11., 13., 15., 17., 19.)

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címet.

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

Egyes szociális étkezési térítési díjak változásáról
2019. április 1-jétől a csillaggal jelölt térítési díjak változnak, a többi változatlan.
A fizetendő bruttó térítési díj adagonként szociális étkeztetésben a nyugdíj összege alapján
amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum. kiszállítás nélkül kiszállítással
180 %-át meg nem haladja meg 275 Ft 405 Ft*
180 %-a és 300 %-a közötti 385 Ft 565 Ft*
300 %-a és 400 %-a közötti 495 Ft 675 Ft*
400 %-a feletti 660 Ft 840 Ft*

A 2019. április 1-jétől hatályos önkormányzati rendelet a www.njt.hu oldalon megtekinthető.

Álláshirdetés

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
községüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a Képviselőtestület Kulturális és Településfejlesztési Bizottságának üléseinek jegyzőkönyvei vezetése és kormányhivatal részére határidőben megküldése, közreműködés a STARTMUNKA program szakmai adminisztratív, dokumentációs feladataiban; bel- és külterületi utak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok; csapadékvíz elvezető árkok, patakok, parkok, járdák tisztántartásának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; közműbekötésekhez szükséges hozzájárulások kiállítása, közműbekötések utáni helyreállítási munkák vizsgálata, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; volt "szeméttelep", dögkút ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése; illegális szemétlerakások feltárása, felszámolására vonatkozó feladatok ellátása; közterület-foglalási engedélyek ügyintézése, szabálytalan vagy díjfizetés hiányában történt közterület használat esetén eljárás lefolytatása; vásárok helypénzeinek beszedése; közművekkel kapcsolatos hibák felderítése, bejelentések továbbítása, kijavíttatása; polgári védelmi környezetvédelmi, árvízvédelmi, katasztrófa elhárítási feladatok ellátása; az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok közműszolgáltatásainak szervezése; Településrendezési tervvel és annak módosításával, településképvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása; állatvédelmi, állattartási ügyintézés; balesetvédelmi oktatások megszervezése, folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal szerződésben álló a tűzvédelmi és munkabiztonsági feladatokat ellátó céggel

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középfokú képesítés, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

Elvárt kompetenciák: k iváló szintű kommunikációs készség, megbízhatóság, precíz, önálló munkavégzés, felelősségteljes munkavégzés, nagy teherbírás, stressz-tűrő képesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:   gyöngyöstarjáni helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: képzettséget tanúsító okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy benyújtott pályázatát és a személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba nyújt, a 06-37-372-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ) vagy személyesen: Dr. Jakab Csaba, Heves megye, Gyöngyöstarján 3036, Jókai Mór tér 3.. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYT/1087/2019 , valamint a munkakör megnevezését: községüzemeltetési előadó.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. május 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2019. március 27.

Tűzgyújtási tilalom

2019. március 26-étől Heves megye teljes területén általános tűzgyújtási tilalom van érvényben. Önkormányzati rendelet alapján a tilalom a település teljes közigazgatási területén érvényes.
Amennyiben a tilalom 2019. április 1-jét követően is hatályos, a zöldhulladék hétfői napokon sem égethető el.

Az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról itt tájékozódhat

Iskolai beiratkozás: 2019. április 11-12.

Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók részére

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozások és cégek egyenlegértesítőjét 2019. március 5-én a cégkapukra és ügyfélkapukra megküldtük.
Az értesítés az adózó valamennyi adónemét tartalmazza, így az egyéni vállalkozó magánszemély vállalkozási tevékenységével nem összefüggő kommunális adó és gépjárműadó fizetési kötelezettségét is!
A továbbiakban, minden külön értesítés nélkül az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az
Önkormányzati Hivatali Portál - on elérhető egyenlegét köteles minden év március 15-ig és szeptember 15-ig
az ott feltüntetett bankszámlaszámokra elkülönítve megfizetni. A befizetésekhez kérésre csekket biztosítunk.

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

Információk házi segítségnyújtásról

Gyöngyösi parkolási információk

Információk szálláshelyek üzemeltetőinek

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

A 2019/2020. nevelési évre óvodai beíratás 2019. május 6-10-ig, 8-16 óráig lesz a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvodában (Damjanich u. 1.)

A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét a fenntartó Gyöngyöstarján község teljes közigazgatási területében állapítja meg. A szabad férőhelyekre körzeten kívüli gyermekek felvehetők.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől a következő rendelkezést tartalmazza:
"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja."

Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felvehet.

A 2012. évi II. törvény 247.§ értelmében szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek TAJ száma és személyi azonosító száma, lakcímkártyája, oltási kiskönyve, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről 2019. május 30-ig. A felvételről szóló döntés ellen kézhezvételétől számított 15 napon belül Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez lehet fellebbezést benyújtani.

Gyöngyöstarján, 2019. február 19.
Nagy Károly polgármester s.k.

Felhívás elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóknak

Felhívjuk az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink figyelmét, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok cégkapura kézbesítését megkezdtük. Kérjük, a cégkapun vagy ügyfélkapun keresztül gondoskodjanak az iratok átvételéről, mert azokat papír alapon már nem küldjük meg!
Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

Észrevételek megtételének határideje: 2019. április 30.

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatója letölthető

Védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018

Önkormányzati tájékoztató az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutakról
- határidő: 2020. december 31.

2018. december 21-től a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Alapvető változás, hogy nemcsak a létesítő, hanem az üzemeltető is vízgazdálkodási bírsággal sújtható, viszont továbbra is minden egyes kút esetében egyenként kell vizsgálni:
- hatáskörrel a jegyző vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik-e,
- fennállnak-e a fennmaradási engedély kiadásának feltételei vagy üzemeltetési engedélyt kell-e kiadni.

Az ásott és a fúrt kutakra, a háztartási és a gazdasági vízigényekre az engedélyezési dokumentáció tartalma eltérő, ezért a kérelem benyújtása előtt vegyék fel a kapcsolatot ügyfélfogadási időben a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével vagy  községüzemeltetési ügyintézőjével, akik helyi vízgazdálkodási ügyekben eljárnak. Azokban az esetekben, amikor a jegyzőnek nincs hatásköre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. Telefon: 46 502-962) jár el, az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást is az igazgatóság nyújt az ügyfelek részére.

A vízügyi hatósági eljárásban kérelem csak írásban terjeszthető elő!

Mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az eljárás illetékmentességét nem állapította meg, a jegyző részére benyújtott kérelmen 3000 Ft illetéket kell illetékbélyegben leróni!

Jelen tájékoztató a 2019. január 3-án hatályos jogszabályok alapján készült!

Lakossági tájékoztató lakástüzek megelőzéséről

Temetőben végezhető engedélyköteles munkákról

A köztemetőben sírhelyen végzett építési munkákat, sírhely temető területét igénybe vevő felújítását vagy a sírhely lefedését, sírok oldaltávolságainak lebetonozását a polgármester engedélyével lehet végezni.
A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját. Sírok oldaltávolságainak lebetonozása esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőgondnoknak be kell mutatni.
A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, az elszállításról szóló igazolást a temetőgondnoktól megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, a temetőrendelet 1. mellékletében meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről. A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen és csak az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.
További információ a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban Ludányi Mihályné ügyintézőtől kérhető.

Gyöngyöstarján, 2018. október 15. (A mindenkor érvényes temetőszabályzatként alkalmazott temetőrendelet a honlapon elérhető!)

A Gyöngyösi Járási Hivatal felhívása sertéstartóknakTájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú
csávázószerrel kezelt növényzetről

ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Az Állategészségügyi Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

"Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni."

A bejelentést írásban papíralapon a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal részére vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon Gyöngyöstarján Község Önkormányzata részére kell megküldeni.

A fenti szabályok megszegője állatvédelmi bírsággal sújtható!

Gyöngyöstarján, 2018. május 07.
Dr. Jakab Csaba jegyző s.k.

HATÁROZAT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATRÓL, SERTÉSTARTÓK SERTÉSPESTISSEL
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ TEENDŐIRŐL

Tájékoztató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok beszedéséről

Önkormányzati tájékoztató szolgáltatási díjakról

Önkormányzati tájékoztató köztemetőben fizetendő díjakról

PB-gázpalack mozgóbolti árusítása megszűnt!

Az új jövedéki törvénnyel összefüggésben változott a kereskedelmi tevékenységekről szóló kormányrendelet.
2017. július 1-jétől kizárólag üzletben forgalmazható a PB gázpalack, a mozgóbolti árusítás lehetősége megszűnt.
A PB-gázpalackok árusításával kapcsolatban a kereskedők nyújtanak további felvilágosítást.

Dr. Jakab Csaba jegyző

Felhívás mezőgazdasági ingatlanok és gépek tulajdonosainak, használóinak

Tájékoztatás közterületek elnevezéséről >>>

Változott a zöldhulladék égetésének rendje >>>

Szünetel az építési törmelékek átvétele a kőbányában >>>

Tájékoztatás földgázfogyasztók részére >>>

A szabadtéri tűzgyújtás külterületen továbbra is engedélyhez kötött!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet a következő szabályokat tartalmazza : >>>

ElérhetőségekHelyi
Esélyegyenlőségi
Program
2013. július >>>
2018. szeptember >>>


Hulladékgazdálkodási
ütemterv 2019.


FIGYELEM!
A Gyöngyöstarjáni
Közös Önkormányzati Hivatal és
Gyöngyöstarján KözségÖnkormányzata
új e-mail címe:
hivatal@gyongyostarjan.hu

Tájékoztatjuk
Ügyfeleinket, hogy e-mailen keresztül elektronikus
ügyintézésre nincs lehetőség.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RENDELETEK
ÉS NORMATÍV
HATÁROZATOK
KIHIRDETÉSÉRŐL
2019. év >>>
2018. év >>>
2017. év >>>
2016. év >>>
2015. év >>>

ASP központhoz való csatlakozás

Védőnői szolgálat fejlesztése

Tájékoztató
locsolási
kedvezményről >>>

Kormányhivatal:
Eljárás indul a nem
művelt szőlőültetvények tulajdonosai ellen
>>>


ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL
>>>

Tájékoztató
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény bekezdése alapján a birtokost birtokvédelem
illeti meg ,,,, >>>

Változtak a mák
termesztési és
forgalomba hozatali
szabályok. A kábítószer
előállítására alkalmas növények
termesztésének.....
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
SZELEKTÍV
HULLDÉKGYŰJTÉS
BEVEZETÉSÉRŐL
>>>

ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
a házi párlatfőzés
bejelentési szabályairól
>>>

Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok az Agro-Multifood Kft.-nél
>>>

Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Részletes információk
a nebiv.gov.hu oldalon érhetőek el >>>
lap tetejére

Minden jog fenntartva. Gyöngyöstarján honlapja. 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Telefon: 37/ 372 - 025 • Fax: 37/ 372 - 018 • E-mail: hivatal@gyongyostarjan.hu